วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ณ ห้องสัมมนา ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

 

กำหนดการณ์มีดังนี้ครับ

 ๐๗.๓๐ น. 
  ๐๘.๐๐ น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 
  
 
 ๐๘.๐๐ น. 
  ๐๘.๓๐ น.     พิธีเปิด โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  
 
 ๐๘.๓๐  น. 
  ๐๙.๓๐ น.    ปาฐกถาพิเศษ โดย อาจารย์ชลธี วัฒนเวชวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
 
   
 
                        ในหัวข้อ 
 บทบาทนิสิตในการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาบ้านเมือง
 
  
 
 ๐๙.๓๐ น. 
  ๐๙.๔๕ น.    พักรับประทานอาหารว่าง
 
  
 
 ๐๙.๔๕ น. 
  ๑๒.๐๐ น.     การบรรยายช่วงที่หนึ่ง โดย คุณประเสริฐ ศรีสืบ บรรณาธิการอาวุโส นสพ.คมชัดลึก 
 
                          
 
 หัวข้อ 
 : ความคิด ทัศนคติ ทัศนวิศัยและบทบาท
 ของผู้นำนิสิตต่อสังคมไทยปัจจุบัน
 
 
 ๑๒.๐๐ น. 
  ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
  
 
 ๑๓.๐๐ น. 
  ๑๕.๓๐ น.     การบรรยายช่วงที่สอง โดย พระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ
 
   
 
                        หัวข้อ 
 : 
 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำนิสิต
 
 
 ๑๕.๓๐ น. 
  ๑๕.๔๕ น.    รับประทานอาหารว่าง
 
  
 
 ๑๕.๔๕ น. 
  ๑๗.๔๕ น.    การเสวนาในหัวข้อ การจัดการความรู้ เครื่องมือพัฒนาองค์กรสู่สังคมอุดมปัญญา 
 
  	            
 
 โดย  - ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
 
 
                                                  
         
 
 
  		     
 
 - นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (บอย สหเวช)
 
                                                  
          
 
                             - นายรงค์รบ น้อยสกุล รองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (บีเวอร์)  
 ๑๘.๐๐ น.                              ปิดโครงการ 
 
                                                               ...........................................

      โครงการนี้นะครับ ทางสภานิสิตมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำนิสิตในปีการศึกษาหน้า โดยมีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ครับ

 • ให้แต่ละหน่วยกิจกรรมคัดเลือกนิสิตที่คิดว่าจะขึ้นมาทำหน้าที่กรรมการบริหารหน่วยกิจกรรมนั้นๆในปีการศึกษาหน้า โดยส่งรายชื่อมาที่สภานิสิต
 • ทั้งนี้สภานิสิตจะเป็นผู้กำหนดโควตาให้ว่าหน่วยกิจกรรมใดๆจะสามารถส่งผู้เข้าร่วมได้จำนวนเท่าไหร่ โดยพิจารณาจากขนาดของหน่วยกิจกรรม

 

     ตามกระบวนการพัฒนาหน่วยกิจกรรมนิสิตของสภานิสิต มน. นั้น โครงการนี้ถือเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ความรู้ให้แก่นิสิตที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรกิจกรรมนิสิตในปีการศึกษาหน้า

     เป็นอีกหนึ่งโครงการดีดีครับ ที่ต้องการพัฒนาหน่วยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีการพัฒนาอยู่เสมอตามนโยบายด้านการพัฒนานิสิตของสภานิสิต ทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ทั้งตัวบุคคล วัฒนธรรมองค์กร หน่วยงาน ซึ่งเราพยายามจะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าครับ

     โครงการนี้เราได้พยายามนำองค์ความรู้ในหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าผู้นำนิสิตเลือดใหม่น่าจะมีติดสมอง อยากให้หลายๆท่านที่เข้ามาอ่านลองพิจารณาจากกำหนดการและอื่นๆครับ เผื่อว่าจะมีอะไรแนะนำ
สภานิสิต ขอขอบคุณครับ

 

...............................................................