การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6

สร้างแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่แท้จริง

 การเปลี่ยนแปลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ         

         การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลทั่วไปให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยต่างๆที่ต้องทำให้เกิดขึ้นดังนี้

         1.       วางโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสม  วางน้ำหนักความสำคัญไปที่ผู้บริหารระดับกลางเพื่อให้สามารถนำวิสัยทัศน์ นโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติ และนำปัญหาจากผู้ปฏิบัติไปสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อย่างทันท่วงที

         2.       กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ให้ชัดเจน รวมทั้งมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

         3.       สร้างค่านิยมร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาล  ค่านิยมร่วมได้จากการร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย ของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ให้ทุกคนยอมรับร่วมกันในอันที่จะกำหนดจุดประสงค์สูงสุดขององค์กร ไม่ควรเป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง

          4.       เปลี่ยนองค์กรไปเป็นแบบ พหุบาท   (Hypertext) ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการความรู้ การจัดองค์กรแบบพหุบาท ก็คือองค์กรที่มีหลายบริบท (context )  อยู่ในเวลาเดียวกัน                 

                ( Hyper- context ) คือ  มีการจัดการความรู้หมุนเวียนอยู่ระหว่างชั้นต่างๆ  ทำให้การเกื้อกูลกันและกัน เกิดการจัดการความรู้ที่ทรงพลัง                 บริบทของพหุบาท ได้แก่

                 1. บริบทตามปกติเป็นรูปแบบองค์กรพีรามิดเดิม  (bureaucracy)

                 2. บริบทของ  Project Team  ซึ่งทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วสลายตัวกลับสู่สภาพปกติ  แต่ช่วงเวลาการทำงานร่วมกันทุ่มเทเต็มที่

                 3. บริบทฐานความรู้  Knowledge base  ทำหน้าที่คอยสกัด รวบรวม และสังเคราะห์ ยกระดับความรู้ ที่เกิดจาก 2 บริบทข้างต้น และอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ของพนักงานทุกระดับ

         5.     ปรับปรุง ปรับโฉมอาคารสถานที่ให้สวยงาม เจริญหู เจริญตา เจริญจมูก ดึงดูดผู้พบเห็น ซึ่งไม่ใช่ต้องใช้งบประมาณมากมาย เพียงแต่จัดปรับ ตกแต่ง ทาสีใหม่ ให้สวยงาม รื้อสิ่งที่ไม่ใช้หรือเกะกะออก  เสริมสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ใหม่ๆ  

         6.     จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงพยาบาลมีความสำคัญกับสุขภาพของทั้งบุคลากรและผู้ป่วย ผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง ไม่ปล่อยให้เสื่อมโทรม ดูแลให้สิ่งแวดล้อมสวยงาม  เย็นสบาย

         7.     จัดการด้านสุขภิบาลภายในโรงพยาบาล  ต้องจัดการเรื่องส้วมให้มีมาตรฐาน สะอาด มีคุณภาพ สามารถเป็นสถานที่ดูงานให้กับเครือข่าย หรือ ประชาชนที่สนใจได้  จัดการด้านกำจัดขยะธรรมดาและขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมรวมทั้งระบบกำจัดน้ำเสียต้องมีมาตรฐาน

         8.       มีทางลาด ทางเดิน ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

         9.     จัดการด้านอาหารและน้ำภายในโรงพยาบาล  อาหารในโรงพยาบาลต้องมีระบบควบคุมคุณภาพอย่างครบวงจร ทั้งวัตถุดิบ การประกอบอาหาร วัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร บุคลากรที่ประกอบอาหารตัองไม่มีโรคติดต่อ  รสชาติอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่บริโภคอาหารที่มีความเหมาะสมสำหรับการบริโภค

         10.   จัดสถานที่บริการผู้ป่วย  ผู้ไม่ป่วยแต่ต้องการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม  มีสถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด  จัดสถานที่สำหรับออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับสภาพของแต่ละบุคล

         11.   มีสถานที่สำหรับเสริมสร้าง ฟื้นฟูสุขภาพจิตใจ  สถานที่สำหรับการประกอบกิจกรรมของเครือข่ายสุขภาพต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ  สถานที่สำหรับนันทนาการ

       

 

                                                                   มีต่อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#แนวคิด#สร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 70903, เขียน: 04 Jan 2007 @ 21:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

Kmsabai
IP: xxx.24.148.118
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

    วันนี้ได้มีโอกาสอ่านบทความอาจารย์ทั้งหมดครับ

รู้สึกขอบคุณอาจารย์และเป็นประโยชน์กับผมมากครับ

 เพราะว่าวันนี้ท่านผอ. และทีมนำคุณภาพประชุมกันและกำลังปรึกษากันและหารือเพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัมนาเพื่อใหโรงพยาบาลของเราก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง

  ผมจะขออนุญาตนำความรู้เหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ระดับแกนนำต่อไปครับ  

                ขอบคุณครับ  น.พ. สุพัฒน์  ใจงาม รพ ปาย

ยินดีครับ หวังว่าโรงพยาบาลของคุณหมอ จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ดีในอนาคต