จริยธรรมการวิจัยประกอบไปด้วย
1.การวิจัยที่ทำในมนุษย์จะต้องได้รับการคุ้มครอง หรือมีการพิจารณาในเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์
2.ผู้ถูกวิจัยจะต้องรับรู้ว่าตนเองถูกวิจัย ผู้ทำวิจัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกวิจัย ต้องบอกกล่าวผู้ถูกวิจัยและเซ็นใบยินยอม (informed consent)
3.ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกวิจัยที่เกินเลยความเป็นจริง
4.ไม่เป็นการวิจัยที่ไร้มนุษยธรรม เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคแต่ไม่รักษา  เพื่อดูอาการ และความเป็นไปของโรค
5.จริยธรรมนักวิจัย  เสนอโครงการถูกต้องตามหลักวิชา แต่ไม่ได้ทำตามที่เสนอไว้เพราะมีความยุ่งยาก
6.การเสนอผลการวิจัยต้องไม่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลเป็นอันตราย
7.การคัดลอกงานผู้อื่นผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
8.การเอางานผู้อื่นไปใช้โดยไม่อ้างอิงถือเป็นการทำผิดจริยธรรมการวิจัย
9.การวิจัยในสัตว์ทดลองต้องมีจริยธรรมในการทดลองในสัตว์เช่นกัน เรียกว่า จริยธรรมในการวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อคุ้มครองสัตว์ทดลองไม่ให้ทุกข์ทรมาน
10.การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาถือเป็นการทำผิดจริยธรรมการวิจัย