เมื่อไปเที่ยวประเทศอื่นจะเห็นว่าเขามีวินัย มีความระเบียบเรียบร้อยกว่าบ้านเราโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แต่เมื่อเทียบกับกับบ้านเราจะเห็นความเห็นแก่ตัว ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ เช่นการไม่เคารพกฏจราจร การไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น  จากการศึกษาที่เกี่ยวกับวินัย และคุณธรรม คนที่มีวินัยมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีคุณธรรมตามไปด้วย  เฉพาะนั้นเราน่าจะเร่งให้มีการศึกษาสร้างคนให้มีวินัยมากขึ้นโดยหวังว่าจะทำให้มีคุณธรรมมากขึ้น