"ใช้คุณธรรมนำกฏหมาย"  เป็นแนวทางของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตำบลร่อนทอง  ที่เป็นแห่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยความร่วมมือและเริ่มต้นของ กรมควบคุมประพฤติ  และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

          ขั้นตอนการเริ่มต้นของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

          1.   แต่ละหมู่บ้านในตำบลร่อนทองคัดเลือกผู้ที่สนใจของหมู่บ้านเขาอบรมจำนวน  5  คน  เมื่อผ่านการอบรมก็จะเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมของหมู่บ้าน

           2.  คัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน  ๆ  ละ  1  คน  เพื่อมาเป็นคณะทำงานของศูนย์ยุติธรรมตำบล

           ศูนย์ยุติธรรมตำบลจะรับเรื่องร้องเรียนข้อพิพาททุกวันโดยมีคณะกรรมการเข้าเวรทุกวันวันละ  1  คน  หมุนเวียนกันไป  ปัจจุบันที่  15  คน 

        หน้าที่และขั้นตอนของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

             1.   รับเรื่องร้องเรียน

             2.  ถ้าเป็นเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เห็นว่าไม่น่าจะย่ยากคณะกรรมการที่เป็นเวรประจำวันกก็จะลงไปพูดคุยที่บ้านของคู่กรณี  ถ้าตกลงกันได้  ก็ไม่ต้องเรียกประชุมคณะทำงานและไม่มีการบันทึกการพิจารณา

             3.ถ้าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยใช้คุณธรรมนำกฏหมาย  ซึ่งถ้าคณะกรรม การคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนก็จะเชิญกำนัน  หรืออาจจะนิมนต์เจ้าคณะตำบลมาช่วยเจรจา

            4.   ถ้ายังไม่ยุติได้คณะกรรมการก็จะบันทึกผลการพิจารณาและส่งต่อไปยังกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด  ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างทนาย  5000  บาท  เหลือ  2000  บาท

            สถิติจากกการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชมชนกระทรวงยุติธรรมประจำตำบลร่อนทองในระยะ  4  เดือนที่ผ่านมาดังนี้

            มีกรณีพิพาทที่ยุติแล้ว  7  กรณีคดีต่างตำบล  1  คดี  และค้าง  2  คดี  นอกจากนี้ยังมีคดีเล็กๆที่ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการอีก  5  คดี

            ส่งเหล่านี้อาจจะเป็นปรากฏการเล็ก ๆ  ของสังคมไทยแต่ทำให้เรามองเเห็นอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือประเทศชาติของเรา