อีกหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย.... คือการให้บริการวิชาการแก่สังคม... สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อดำเนินการในด้านนี้... ทั้งเป็นผู้ให้บริการวิชาการโดยตรง และเป็นผู้ประสานงานและจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้กับคณะวิชาเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และประเทศ

         จากการสัมมนา เรื่อง นวตกรรมการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์บริการวิชาการ มข.... ท่าน ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ...ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

o มหาวิทยาลัยต้อง...ตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ และเป็นที่พึ่งแก่สังคม....โดยผ่านงานด้านบริการวิชาการ การสอน และการวิจัย

o งานบริการวิชาการ ควรมี 2 ลักษณะ ที่ต้องให้สมดุลกัน คือ...บริการวิชาการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม...และบริการวิชาการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น รวมถึงการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้

o การตอบสนองความต้องการของสังคม....ต้องเป็นหลักในการทำงานบริการวิชาการ.....

o สิ่งที่เรียกว่า นวตกรรมการบริการวิชาการ คือ 

    v การบริการวิชาการที่เป็น สหวิทยาการ  เป็นการทำงานร่วมกันของอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา

    v      บูรณาการ การเรียน การสอน และการวิจัย คือ บริการวิชาการผ่านการวิจัย และการสอน

o ความต้องการของท้องถิ่น คือ สุขภาพอนามัยของประชาชน และการศึกษาที่มีคุณภาพ

o วิจัยเรื่องที่สอน....สอนและบริการวิชาการ จากเรื่องที่วิจัย

o สร้างงานบริการวิชาการ....จากเรื่องที่วิจัย

o งานจากการบริการวิชาการ...นำมาใช้ในการเรียนการสอน  

นอกจากนี้ท่านยังมีข้อคิดดีๆ

พุทธ : คนพูดเท็จ ไม่ทำบาป ไม่ทำชั่ว ไม่มี

จีน : ภาษีกับการค้า เป็นของคู่กัน อย่าเล่นเล่ห์ให้ได้กำไรงาม

ยิว : คนชั่วที่น่ากลัว คือ คนฉลาดที่ไม่ถ่อมตัว  

ปีใหม่นี้ ข้อคิด หรือ คติ เตือนใจ ที่ท่านใช้ในการดำเนินชีวิต คือ อะไร บ้างค่ะ?