นับแต่วันที่ผมได้สมัครเป็นสมาชิกของ GotoKnow การนำเสนอของผมได้รับการตอบรับจากพี่น้องสมาชิก GotoKnow ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งที่สื่อผ่านมาทาง Blog และทางโทรศัพท์ก็ดี    ผมต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  และโอกาสที่จะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่แห่งปี  ๒๕๕๐  ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบประณีตที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ตามความตั้งใจของผม และท่าน ผศ.ดร.แสวง   รวยสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษา ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอของผม และแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรของบ้านเราที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความยั่งยืนในอาชีพ

จากแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยพบกับความล้มเหลวในการพัฒนาด้านอาชีพเกษตร เพราะจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าเกษตรกรไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรมีหนี้สินที่ไม่ก่อรายได้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพี่น้องเกษตรกรต้องทิ้งไร่นาของตนเองเพื่อหางานใหม่ทำ นั่นแสดงให้เห็นว่าอาชีพเกษตรไม่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันในการหาทางออกให้จงได้ และสำหรับในปีใหม่ 2550 นี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาว GotoKnow คงให้กำลังใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมด้วยดีเช่นเคยนะครับ

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๐  นี้ ผมใคร่ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาว GotoKnow ทุกท่านจงมีแต่ความสุขในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบกับความสำเร็จในชีวิตตลอดไป และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความสมหวังตลอดชั่วกาลนานเทอญ

ขอบคุณมากครับ

อุทัย   อันพิมพ์

31 ธันวาคม 2549