ชีวิตที่พอเพียง 4244a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๖ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  


ช่วงการระบาดลดลงช้าๆ แต่ปลายสัปดาห์ทำท่าจะเพิ่ม พร้อมกับข่าวสายพันธุ์ใหม่

ชีวิตที่พอเพียง 4244a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑๖ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕   

๑๗ มิถุนายน       

เช้า ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ    บ่ายเข้าร่วมประชุม ๓ คณะกรรมการของ สกสว.   ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๙๖๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๐๓๐ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๘.๙  ล้านโดส     

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๗๙๗ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๗๖๔ ราย

 

 ๑๘ มิถุนายน   (เสาร์)   

ไปประชุมสัมมนาผู้บริหาร มช.   และสภา มช. ที่เชียงใหม่    นอนค้างที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ส

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๒๖   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๒     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๓๑๕ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๐ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๐๗๑ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๓๔๓ ราย

 

   

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  (อาทิตย์)

ประชุมสัมมนาผู้บริหาร มช. ที่เชียงใหม่    กลับตอนเย็น         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๘๘   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐      ในทัณฑสถาน ๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๓๑๑    มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๑ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK ๓,๔๙๙ คน   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๓๙๑ ราย   

  

๒๐ มิถุนายน            

เช้าประชุมหารืองานที่ SCBF รับจากสำนักครู กสศ.    แล้วสอน นศพ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเรื่อง KM กับวิธีเรียน    บ่ายประชุมบอร์ด กสศ.    ทั้งหมดทางซูม          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๘๓       เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๑   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๐,๙๑๑ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๒ ล้านโดส  

 หากนับรวมผลบวก ATK ๒,๓๔๕ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๔,๑๒๙ ราย   

 

             

๒๑ มิถุนายน       

ร่วมประชุม ห้องเรียนประสิทธิภาพสูง ของโครงการ TSQP ทั้งวัน   ทางซูม      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๗๑๑    เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐     จากทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๐,๔๖๗ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๒  ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๒,๓๙๗ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๔,๑๑๑ ราย   

       

๒๒ มิถุนายน   

                เช้าให้สัมภาษณ์ประวัติการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ     ๑๑ น. เสวนาเรื่องการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม จัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    บ่ายบรรยายเรื่อง DE แก่ศูนย์คุณธรรม สำหรับนำไปใช้พัฒนาองค์กร   ทั้งหมดทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๗๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๔ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๑๕๒ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๔,๕๓๓ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๙๒๐ ราย

 

๒๓ มิถุนายน       

เช้าออกไปประชุมสภา สบช. ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี     บ่ายประชุม SAT EL ของ สกสว. ทางซูม         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๒๘๙   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๑,๖๕๐   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๓๙.๓  ล้านโดส   

หากนับรวมผลบวก ATK ๓,๙๕๕   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๖,๒๕๔ ราย

 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๑๖ มิ.ย.   ๒,๑๕๓ (๒,๑๔๙) ๔,๔๙๒,๙๑๓ ๓๐,๔๐๓ ๕๔๒,๕๙๗,๐๗๘

 ๖,๓๓๖,๘๔๒ (๑๖ น.)

๘๗,๗๕๙,๑๘๐/๑,๐๓๗,๖๖๔
๑๗  ๑,๙๖๗ (๑,๙๖๖) ๔,๔๙๔,๘๘๐ ๓๐,๔๒๒ ๕๔๓,๒๑๐,๙๒๒ ๖,๓๓๘,๓๖๗ (๑๖.๐๐ น.) ๘๗,๘๖๑,๑๓๒/๑,๐๓๗,๙๒๘
๑๘ ๒,๒๗๒ (๒,๒๖๖) ๔,๔๙๗,๑๕๒ ๓๐,๔๔๕ ๕๔๓,๗๗๑,๐๙๕ ๖,๓๓๙,๘๐๔ (๑๗.๓๐ น.) ๘๗,๙๖๓,๘๑๙/๑,๐๓๘,๒๖๕
๑๙ ๑,๘๙๒ (๑,๘๘๘) ๔,๔๙๙,๐๔๔ ๓๐,๔๖๗ ๕๔๔,๑๒๑,๖๗๘ ๖,๓๔๐,๔๘๘ (๑๖.๓๐ น.) ๘๗,๙๘๑,๕๖๘/๑,๐๓๘,๒๘๙
๒๐ ๑,๗๘๔ (๑,๗๘๓) ๔,๕๐๐,๘๒๘ ๓๐,๔๘๕ ๕๔๔,๓๕๗,๐๖๙ ๖,๓๔๐,๙๗๗ (๑๖ น.) ๘๘,๐๐๔,๐๗๓/๑,๐๓๘,๓๒๓
๒๑  ๑,๗๑๔ (๑,๗๑๑) ๔,๕๐๒,๕๔๒ ๓๐,๕๐๖ ๕๔๔,๙๕๐,๓๙๑ ๖,๓๔๒,๐๗๗ (๑๖ น.) ๘๘,๐๕๔,๐๘๐/๑,๐๓๘,๓๘๕
๒๒ ๒,๓๘๗ (๒,๓๘๓) ๔,๕๐๔,๙๒๙ ๓๐,๕๒๕ ๕๔๕,๘๖๙,๙๐๖ ๖,๓๔๓,๙๑๘ (๑๖ น.) ๘๘,๒๔๔,๘๗๐/๑,๐๓๘,๙๐๐
๒๓ มิ.ย.  ๒,๒๙๙ (๒,๒๙๔) ๔,๕๐๗,๒๒๘ ๓๐,๕๔๓ ๕๔๖,๗๑๔,๓๐๗ ๖,๓๔๕,๙๘๘ (๑๖ น.) ๘๘,๔๔๓,๓๙๘/๑,๐๓๙,๗๗๑
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

 ๒๓ มิ.ย. ๖๕ 

หมายเลขบันทึก: 703181เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2022 16:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2022 16:08 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี