KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 239. KM เพื่อการพัฒนาจิตใจคนทั้งสังคม

         ในการประชุมวิสามัญ มสส. (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์) เมื่อวันที่ ๒๙ ธค. ๔๙     ศ. นพ. ประเวศ วะสี แนะนำวิธีนำเอา KM ไปใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการพัฒนาจิตใจ หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนทั้งชาติ     ผมจึงนำมาบอกต่อ    ที่จริงผมเอามาตีความ แล้วบอกต่อ

         ต้องเริ่มด้วยวิธีคิดที่ถูกต้องก่อนครับ     โดยคิดว่า การดำเนินการพัฒนาจิตใจ ที่ได้ผลดีนั้น มีอยู่แล้ว     และมีอยู่ในหลากหลายบริบท หลากหลายพื้นที่ หลากหลายกลุ่มคน     มสส. (โดย นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นผู้จัดการแผนงาน) ไม่ต้องเอาเงินไปให้ทุนหาคนมาทำโครงการหรือกิจกรรมใหม่อีก     มสส. ต้องลบภาพความเป็น granting agency ออกไปโดยเร็ว     เพราะจะหมดแรงอยู่กับการพิจารณาโครงการ (เหมือนกับที่ผมลบภาพการเป็น granting agency ของ สคส. เมื่อ ๔ ปีก่อนเปี๊ยบ)

         กิจกรรมที่ มสส. ดำเนินการเพื่อการพัฒนาจิตใจคนทั้งสังคม คือ KM & Social Communication

         ทำ KM โดยเสาะหาความสำเร็จที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย (ด้านการพัฒนาจิตใจ) เชื้อเชิญ และส่งเสริมให้ ลปรร. และเป็นเครือข่ายกัน    แล้ววิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้เหล่านั้นยกระดับขึ้น     สื่อสารความรู้เรื่องกิจกรรมพัฒนาจิตใจ ทั้งความรู้ระดับปฏิบัติ และความรู้จากการสังเคราะห์ตีความยกระดับ  ออกไปสู่สังคมวงกว้าง     สร้างความชื่นชมยินดี และสร้างความชื่นชมคุณค่าในมิติของความสุขด้านจิตวิญญาณ ขึ้นในสังคมไทย      ให้เกิดเป็นกระแสขึ้นในสังคม

        เป้าหมายของการดำเนินการ จะเน้นที่เด็กและเยาวชน (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) และที่หน่วยงานในระบบสุขภาพและผู้มาใช้บริการหรือเครือข่าย     ผมจึงเสนอให้ มสส. ทำงานร่วมกับภาคีที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว     โดย มสส. เอาความรู้เข้าไปเสริม และทำงานเชิงวิชาการต่อยอดความรู้จากความรู้ปฏิบัติ      ผมแจ้งข้อมูลว่า มูลนิธิสยามกัมมาจลก็จะสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน youth development      มีเป้าหมายหวังว่าจะสร้าง "เยาวชนพันธุ์ใหม่" ที่มีจิตสำนึกใหม่     เน้นที่สำนึกสาธารณะ     อาศัยการทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์สาธารณะในการขัดเกลาจิตใจของตนเอง      มูลนิธิสยามกัมมาจล จะทำงานเชื่อมโยงเยาวชนเหล่านั้น     สร้างกระแสใหม่ ค่านิยมใหม่ ขึ้นในสังคมไทย      มสส. กับ มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงสามารถเป็นภาคีกันได้

         ที่จริงงานนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่กำลังหารือกับ ดร. ประพนธ์ ในการนำเอา KM ไปเป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนสังคมที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียง  อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ธค. ๔๙