บันทึกที่แล้ว...ครูอ้อยวอนขอว่า  .....น่าจะจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน  เมื่อถึงคราวที่จะรับการประเมินจะเห็นเป็นรูปธรรมที่แสดงชัดเจนถึงการทำงานที่ปฏิบัติมานานแล้ว  อย่าไปทำงาน.....แบบไฟลนก้นเลย  หากยังไม่เข้าใจ  เรียนเชิญอ่านบันทึกนี้กันก่อน ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (12)   จะได้เพิ่มเติมในบันทึกต่อไปค่ะ
หัวข้อของการประเมินที่  ครูอ้อยได้กล่าวไปแล้ว  ได้แก่ 
ตอนที่ 1  พฤติกรรมการรักษาวินัย  ในบันทึก  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (5)
ตอนที่  2  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ในบันทึก  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (11)
บันทึกนี้  ครูอ้อยจะกล่าวถึง  ตอนที่  3  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
1.  แม้จะเหนื่อยล้าก็ยังมุ่งมั่นให้บริการจนสำเร็จตามเป้าหมาย
2.  คำนึงถึงการให้บริหารที่ถูกต้อง  แม้จะไม่ถูกใจหัวหน้าก็ตาม
3.  อุทิศเวลาให้บริการโดยเสมอภาคกัน
4.  เต็มใจให้บริหารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5.  หากเผชิญปัญหาในการปฏิบัติต้องแก้ไขทันที
6.  ยอมรับผลการทำงานทั้งรับผิดและรับชอบ
7.  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมาปรับปรุงแก้ไขงาน
8.  ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
9.  ไม่ผัดผ่อนการทำงานโดยขาดเหตุผลอันสมควร
10.  พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
11.  รักษามาตรฐานการทำงานอย่างคงเส้นคงวา
12.  ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานในทุกโอกาส
13.   มีจุดยืนที่แน่วแน่ในการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน
14.  ช่วยป้องกันแก้ไขเมื่อมีผู้กล่าวถึงหน่วยงานในทางเสื่อมเสีย
15.  เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอย่างเต็มที่
16.  ไม่เคยหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งหน้าที่
17.  ช่วยคิด  ช่วยทำ  เพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานโดยเร็ว
18.  ยินดีอาสาช่วยทำงานเพื่อพัฒนา
19.  เสียสละทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพ
20.  เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะจากครูอ้อย  :  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ   ครูอ้อยคิดว่า  เราจะประเมินได้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  หรือ ผู้รับบริการ 
ดังนั้น....จึงควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ  จนติดเป็นนิสัยที่ถาวร
ส่วนตัวชี้วัดพฤติกรรม  เช่น  เอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูล  และข้อเสนอแนะ  ได้แก่
1.  คำสั่งโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนครู  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
2.   หนังสือขอบคุณยกย่องชมเชยจากผู้เกี่ยวข้อง  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
3.  รางวัล  เกียรติบัตร  หนังสือรับรอง  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
4.  สมุดเยี่ยมชม  บันทึกความคิดเห็น  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
ลงมือจัดทำไว้เป็นแฟ้มได้เลย  ครูอ้อยก็กำลังดำเนินการอยู่  หากสนใจ  ก็รอคอยในบันทึกต่อไปค่ะ  สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน....