ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (13)

ตอนนี้เป็นบันทึกที่ 13 เลขน่ารักจัง ครูอ้อยต้องเขียนให้น่าอ่านหน่อยนะ
บันทึกที่แล้ว...ครูอ้อยวอนขอว่า  .....น่าจะจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน  เมื่อถึงคราวที่จะรับการประเมินจะเห็นเป็นรูปธรรมที่แสดงชัดเจนถึงการทำงานที่ปฏิบัติมานานแล้ว  อย่าไปทำงาน.....แบบไฟลนก้นเลย  หากยังไม่เข้าใจ  เรียนเชิญอ่านบันทึกนี้กันก่อน ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (12)   จะได้เพิ่มเติมในบันทึกต่อไปค่ะ
หัวข้อของการประเมินที่  ครูอ้อยได้กล่าวไปแล้ว  ได้แก่ 
ตอนที่ 1  พฤติกรรมการรักษาวินัย  ในบันทึก  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (5)
ตอนที่  2  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ในบันทึก  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (11)
บันทึกนี้  ครูอ้อยจะกล่าวถึง  ตอนที่  3  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
1.  แม้จะเหนื่อยล้าก็ยังมุ่งมั่นให้บริการจนสำเร็จตามเป้าหมาย
2.  คำนึงถึงการให้บริหารที่ถูกต้อง  แม้จะไม่ถูกใจหัวหน้าก็ตาม
3.  อุทิศเวลาให้บริการโดยเสมอภาคกัน
4.  เต็มใจให้บริหารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5.  หากเผชิญปัญหาในการปฏิบัติต้องแก้ไขทันที
6.  ยอมรับผลการทำงานทั้งรับผิดและรับชอบ
7.  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมาปรับปรุงแก้ไขงาน
8.  ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
9.  ไม่ผัดผ่อนการทำงานโดยขาดเหตุผลอันสมควร
10.  พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
11.  รักษามาตรฐานการทำงานอย่างคงเส้นคงวา
12.  ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานในทุกโอกาส
13.   มีจุดยืนที่แน่วแน่ในการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน
14.  ช่วยป้องกันแก้ไขเมื่อมีผู้กล่าวถึงหน่วยงานในทางเสื่อมเสีย
15.  เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอย่างเต็มที่
16.  ไม่เคยหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งหน้าที่
17.  ช่วยคิด  ช่วยทำ  เพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานโดยเร็ว
18.  ยินดีอาสาช่วยทำงานเพื่อพัฒนา
19.  เสียสละทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพ
20.  เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะจากครูอ้อย  :  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ   ครูอ้อยคิดว่า  เราจะประเมินได้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  หรือ ผู้รับบริการ 
ดังนั้น....จึงควรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ  จนติดเป็นนิสัยที่ถาวร
ส่วนตัวชี้วัดพฤติกรรม  เช่น  เอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูล  และข้อเสนอแนะ  ได้แก่
1.  คำสั่งโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนครู  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
2.   หนังสือขอบคุณยกย่องชมเชยจากผู้เกี่ยวข้อง  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
3.  รางวัล  เกียรติบัตร  หนังสือรับรอง  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
4.  สมุดเยี่ยมชม  บันทึกความคิดเห็น  จัดทำเป็นเอกสารหมายเลข..........
ลงมือจัดทำไว้เป็นแฟ้มได้เลย  ครูอ้อยก็กำลังดำเนินการอยู่  หากสนใจ  ก็รอคอยในบันทึกต่อไปค่ะ  สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 70286, เขียน: 31 Dec 2006 @ 08:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)