มิ่งมิตร

พึงตระหนักเถิดว่า

ทุกจังหวะก้าวของชีวิต

ควรต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของความเป็นจริง

 

ขณะเดียวกัน

จงเพียรพยายามทำในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้

เพื่อให้สิ่งที่ สามารถ "เป็นไปได้"

เป็นไปด้วยความสมบูรณ์

....