ในปี ๒๕๔๗    จัดตั้งเป็นศูนย์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   สังกัดคณะอักษรศาสตร์   จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในห้องเรียนผ่านโครงการศึกษาทั่วไป   และให้บริการวิชาการด้านภาษาไทยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป

          บัดนี้  จุฬาฯ  ยกฐานะขึ้นเป็น ศูนย์ภาษาไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีฐานะเทียบเท่าคณะ   ทำงานในลักษณะที่มีรายได้ส่วนหนึ่ง   และได้รับการสนับสนุนเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง   เพื่อทดแทนพระคุณของ "ชาติไทย"

          เป็นการริเริ่มที่น่าชื่นชมยิ่ง

วิจารณ์   พานิช
๒๑ ธ.ค. ๔๙