สัมมนาแล้วมาบอกต่อ

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา ร่างแผนปฏิบัติการภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แทนท่านเกษตรจังหวัด 

โดยมีสาระโดยสรุป วิสัยทัศน์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความผาสุก ยุทธศาสตร์

1. การขจัดความยากจนของเกษตรกร  โดยมีจุดเน้น -  ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง -  สร้างกระบวนการเรียนรู้ -  การมีส่วนร่วมของชุมชน -  วิสาหกิจชุมชน -  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร -  ขยายโอกาสการเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน                        

2. การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยมีจุดเน้น - เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก เน้นการปรับโครงสร้างโดยการจัดทำมาตรฐานสินค้า เพิ่มผลิตภาพการผลิต (ผลิตให้มีคุณภาพและคุณภาพ)

1. สินค้าเกษตรที่สร้างรายได้จากการส่งออก (กุ้ง ไก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผักผลไม้กระป๋องและแปรรูป)

2. สินค้าที่มีโอกาส (ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ยางพารา สินค้าเกษตรอินทรีย์ โคเนื้อ)

3. สินค้าเกษตรที่ต้องปรับโครงสร้างการผลิต(ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด หอมแดง กระเทียม กาแฟ ถั่วเหลือง)

3. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  โดยมีจุดเน้น - การใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยั่งยืนและไม่กระทบสิ่งแวดล้อม - กระจายอำนาจและแบ่งปันผลจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างเป็นธรรม - สร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ - สร้างมาตรฐานการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ - บูรณาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ - เน้นความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                         สิ่งที่จังหวัดจะต้องดำเนินการ                                    

1. การทบทวนผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา  สถานการณ์เศรษฐกิจและทรัพยากรทางการเกษตร                                    

2. การประเมินศักยภาพการเกษตร                                    

3. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 จังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เกษตร

คำสำคัญ (Tags)#km#เกษตร

หมายเลขบันทึก: 69873, เขียน: 28 Dec 2006 @ 13:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)