ยิ่งเรียนรู้ ก็ยิ่งรู้ว่าตนไม่รู้   เพราะเห็นร่องรอยความกว้างใหญ่ และความลึก ของศาสตร์ต่างๆ

        ผมชอบใจข้อสรุปของคณะผู้แต่งหนังสือ "Presence : Exploring Profound Change in People, Organzation, and Society"  คือ Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski, และ Betty Sue Flowers ที่สรุปผลของการทำงานร่วมกัน ๔ ปี จนได้หนังสือเล่มนี้ว่า   หนังสือเล่มนี้เป็นผลการสังเคราะห์ทฤษฎี  และเรื่องราวของ "การเดินทาง" (journey) ของคณะผู้เขียน เพื่อหาคำตอบของทฤษฎีนี้    เป็นการเขียนหนังสือเพื่อชักชวนให้พากัน "เดินทาง" ไปบนเส้นทาง (สู่การเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเขิง ในตัวบุคคล  องค์กร  และสังคม) ด้วยความกระหายใคร่รู้  ความสงสัย  และความอ่อนน้อมถ่อมตน 

       คณะผู้เขียนบอกว่า  คณะผู้เขียนไม่มีคำตอบที่ตายตัว   ภายหลังจากความพยายามเรียนรู้และเขียนออกมา  ก็ยังคงมีความสับสน ความไม่ชัดเจน อยู่

       ผมมองว่านี่แหละของจริงของสภาพ บุคคลเรียนรู้  องค์กรเรียนรู้  และสังคมเรียนรู้

       ผมเป็นนักเรียนที่เดินทางสายนี้

วิจารณ์ พานิช
๒๖ พย. ๔๙
บนเครื่องบินของการบินไทยไปซูริค