การวัดและประเมินผลทางภาษา(7)

การสร้างเครื่องมือที่ดี และเหมาะสมนั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเครื่องมือที่จะใช้วัด เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้ความสามารถหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัด ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

บันทึกที่แล้ว ครูอ้อยได้เกริ่นถึงความหมายของการวัดและประเมินผล  และยังได้บอกถึงประเภทของการวัดและประเมินผลด้วย  หากท่านยังไม่ได้อ่าน  ขอเรียนเชิญอ่านได้ที่ การวัดและประเมินผลทางภาษา(6)

บันทึกนี้  จะกล่าวถึง  หลักการในการวัดและประเมินผล

จากแนวการศึกษา...ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22  กำหนดว่า ...การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

และมาตรา 26 กล่าวว่า  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน   โดยพิจาณราจากการพัฒนาของผู้เรียน ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบ  ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ  และรูปแบบการศึกษา  ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ  และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

ตามความคิดของ.....ครูอ้อย  ควรจะจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายการเรียนไว้ให้ชัดเจนในแต่ละระดับ  เพื่อช่วยให้ทิศทางของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องกำหนดแนวคิดและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต้องมีความเที่ยงธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้....ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ครูผู้สอนต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  ทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลัง  เสร็จสิ้นการเรียนการสอน

เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดับบุคคล  สถานศึกษา  การศึกษา  และประเทศ  รวมทั้งมีความเป็นสากล  ระดับนานาชาติ  ต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะพัฒนาการของนักเรียน  และคุณธรรม 

ผลจากการประเมินต้องใช้สารสนเทศสำหรับติดตาม  กำกับ  สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้  พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

69810

เขียน

28 Dec 2006 @ 06:08
()

แก้ไข

05 May 2014 @ 15:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก