ผมขอขอบคุณและตอบคำถาม แผนที่ความรู้ของ มมส.(MSU) ใน Gotoknow พร้อมกับเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ครับ

        ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.อรรณพ มากครับที่กรุณาแนะนำ ภาพของมหาวิทยาลัย ..ผมขอเพิ่มเติม ส่วนที่เป็นชุมชน (planet) ของแต่ละหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย ควรใส่ ป้ายคำหลัก ที่เป็นชื่อย่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสังกัดด้วย ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้าถึง แหล่งความรู้นั้นๆ ได้ง่ายและเป็นระบบยิ่งขึน เช่น MSU MSU-KM CARDMSU CARD CARDKM CARD-KM DSS etc. ดังที่ปรากฏอยู่ในป้ายคำหลักของ บันทึกนี้ ครับ

        นอกจากนี้ยังควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่ท่านเขียนไว้ด้วย เช่น ตัวอย่างจากบันทึกนี้ ใช้คำว่า แผนที่ความรู้ มมส. การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Gotoknow เป็นต้น

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM Team
@ กุฉินารายณ์