เนื่องจากผมได้รับการทาบทามให้ไปบรรยายในหัวข้อ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

ผมจึงได้เตรียมเสนอหัวข้อการบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน เข้าสู่การจัดการทำแผนจัดการเรียนรู้ ดังกล่าว ดังนี้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีสาระที่เน้นความสอดคล้องกันในการดำรงชีวิตของคนที่สอดคล้องกับระบบธรรมชาติ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความหลากหลายที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีปัญหาได้

ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยทั้งภูมิปัญญาและแนวคิดในการพัฒนาที่สอดคล้องแบบองค์รวม   จึงจำเป็นต้องมีทุกองค์ประกอบอยู่ในระบบการจัดการ ซึ่งสามารถนำมาแจกแจงให้เห็นองค์ประกอบภายในระบบการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสนับสนุน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการจัดการระบบการศึกษา ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์   สำหรับประเด็นต่างๆ ที่อาจแบ่งแยกให้เห็นวิธีการนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานนั้น อาจแบ่งได้ดังนี้

  สาระที่ ๑ ภาษาไทย  

ประเด็นของภาษาไทยนั้นก็เริ่มด้วยการพัฒนาความสามารถในการฟัง การสังเกต และการซักถาม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาวิจารณญาณ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

และเมื่อมีการนำเอกสารความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่ได้ ก็สามารถนำไปสู่การอ่านเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง   

นอกจากนี้ การที่จะพัฒนาความรู้ได้ จะต้องมีการจดบันทึกจากการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) ให้ได้ประเด็นสำคัญเพื่อการนำไปสื่อสารให้กับผู้อื่น และทำให้ตนเองเข้าใจได้มากขึ้นจากการบันทึก  ซึ่งรวมถึงการนำเอกสารต่างๆ ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาผสมผสานให้เกิดความรู้ใหม่ หรือสร้างเป็นฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเนื้อหาสาระที่เป็นจริง    

ต่อจากนั้น เมื่อมีการเขียนบรรยายสรุปประเด็นก็สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์และความสำคัญของคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดทั้งพลังและภูมิปัญญาของการใช้ภาษา ที่อาจนำไปสู่ความประทับใจจนสามารถกลั่นกรองออกมาเป็นวรรณกรรมที่เป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ก็ได้    

เพราะฉะนั้น หลักการของการพัฒนาภาษาไทย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถทำได้ครบทุกขั้นตอน โดยไม่สามารถติดขัดใด ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของระดับครัวเรือนและชุมชน  

สาระที่ ๒  คณิตศาสตร์  

การที่จะสร้างเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องมีการจดบันทึก การวัดทั้งเชิงพื้นที่และเชิงผลผลิต รายได้ รายจ่าย และการคำนวณต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจระบบของความพอเพียง ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นอาจจำเป็นต้องมีการแปลความหมาย โดยการใช้ทักษะในการตีความหมายเพื่อแก้ปัญหาและใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง    

หลักการทางคณิตศาสตร์นี้ โดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นการนับจำนวนต่างๆ หาเหตุผลและวิธีการในการที่จะประเมินความแตกต่างของวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันของเกษตรกรแต่ละราย หรือแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบในการปฏิบัติที่หลากหลายทั้งในแปลงเดียวกันและต่างแปลง จึงจะทำให้เกิดความพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การดำเนินการเช่นนี้จะต้องมีการวัดและการคาดคะเนสิ่งที่ต้องการวัดและหาวิธีการแก้ไขปัญหาหน่วยวัดที่แตกต่างกันให้ปรับมาเป็นหน่วยวัดเดียวกันได้  อาจคิดร้อยละ หรือเชิงเปรียบเทียบในกรณีที่มีกิจกรรมแตกต่างกัน หรือแม้แต่การค้นหาดัชนีวัดความสุข ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการวัดจากนามธรรมเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถแปลผลได้ในทางคณิตศาสตร์ และนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในด้านต่างๆ แล้วนำความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไปสื่อสารและสื่อความหมายในทางคณิตศาสตร์เพื่อการสร้างความคิดริเริ่มที่จะประเมินผลได้อย่างถูกต้องทั้งทางหลักการของสังคมและเศรษฐกิจ   

สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์  

เป็นกลุ่มสาระที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกมุมมอง ไม่ว่าจะทำความเข้าใจถึงสิ่งมีชีวิต และระบบกลไกการทำงานต่างๆ ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่เจริญอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะต้องมีปัจจัยภายนอก ทั้งทางด้านกายภาพ และการหมุนเวียนสารอาหารต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงาน สะสมพลังงาน จนทำให้เกิดการพัฒนาการของพื้นที่ ในระดับลึก ระดับผิวดิน และระดับในอากาศ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในบริเวณรอบ ๆ ของแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจระบบของธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาระที่ ๔  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ระบบการพัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง จะมีพื้นฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติ จึงจะสามารถทำเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเพื่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม

ดังนั้น การเรียนรู้ของนักเรียนจึงจะโยงถึงหลักศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ทั้งส่วนที่เป็นศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พลเมือง ที่จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีผลมาจากการพัฒนาจากฐานทรัพยากร ทางด้านภูมิศาสตร์เชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ และระบบการดำรงชีวิต ทำให้ผู้เรียนซาบซึ้งถึงประวัติศาสตร์ และสาเหตุของการพัฒนาการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงรายได้ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นและทุนชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

สาระที่ ๕  สุขศึกษา พลศึกษา  

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมีความผูกพันโดยตรงกับสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครัวเรือน อันเนื่องมาจากเป็นการพัฒนาทั้งด้านความสุข ความสงบในจิตใจ การมีสุขภาพดี การได้ออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

ทำให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ นอกจากนี้ ในการทำงานระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ลดอัตราเสี่ยงของการเดินทางไปรับจ้างต่างถิ่น ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่องถึงการใช้สารเสพติดและความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  

สาระที่ ๖   ศิลปะ  

การดำเนินการจัดผังการทำงานในระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องเข้าใจพื้นฐานทรัพยากรและระบบการจัดการที่จะสะท้อนถึงความคิดและจิตวิญญาณของความเข้าใจในการพัฒนาการที่ถูกต้องที่อาจสะท้อนออกมาในรูปของศิลปะในการทำงาน ที่สะท้อนความคิด สะท้อนกลไก สะท้อนกระบวนการทำงาน ผ่านกระบวนการสื่อทางด้านศิลปะ ซึ่งในที่สุดจะมีการขับร้องหรือแต่งเพลง กลอน ผญา และคำอธิบายที่สื่อออกมาทางด้านศิลปะ ทั้งศิลปะที่เป็นการขับร้อง ศิลปะด้านวาดรูป และศิลปะการแสดง ที่จะเป็นสิ่งเร่งเร้าให้คนเข้าใจผ่านการนำเสนอ โดยผู้แสดงด้านต่างๆ

และในทางกลับกัน  การจัดการระบบเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นการนำศิลปะต่างๆ เข้ามาผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ที่สอดคล้องกันและเกิดความสุขของผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติและผู้เยี่ยมชม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

สาระที่    การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

การจัดการระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของส่วนบุคคลและครอบครัวโดยตรง เป็นประเด็นให้นักเรียนสามารถเข้าใจการพัฒนาทักษะและจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆและสิ่งแวดล้อม

เข้าใจศักยภาพและปัญหาของการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งในระดับครัวเรือน และในระดับชุมชน ที่อาจนำไปออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการขยายผลด้านการทำงานและการพัฒนาอาชีพอย่างเชื่อมโยงกันในหลายๆ ชุมชน   

สาระที่ ๘  ภาษาต่างประเทศ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อาจจำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศที่อาจจะมีปัญหาในด้านเทคนิคการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสื่อภาษา ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อสารข้อมูล ที่เป็นพื้นฐานของปัญหา มาจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ชุมชนต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก  

 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

ในกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการพัฒนามาจากการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาทักษะและการพัฒนาทรัพยากร จะทำให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งถึงความจำเป็นและกระบวนการในการพัฒนาชีวิตและจิตใจเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

และในทางกลับกัน สำหรับกรณีที่มีบุคคลที่อยู่ในระบบที่เป็นปัญหา แล้วสามารถพัฒนาตนเองเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้เรียนทุกคนได้เห็นว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจากชีวิตที่มีปัญหาสู่ชีวิตที่ปกติ และนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและความสมบูรณ์ในระดับครัวเรือนนั้นทำได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นกรณีตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับประเด็นรายละเอียดนั้น ผมจะนำเสนอในการบรรยายจริง และเปิดโอกาสให้ซักถาม เพื่อความชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง

แสวง ๒๖ ธันวาคม ๒๑.๓๐ น.