เมื่อวานตอนบ่ายผู้บังคับบัญชาผม คือ อาจารย์ ดร .วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วานให้ผมช่วยออกแบบเนื้อหาและจัดทำ presentation ในหัวข้อ "การจัดการความรู้" เพื่อไปบรรยายให้เพื่อนอาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ประมาณ 10 คน เพื่อจุดประกายการทำ KM ของภาควิชาฯ

โดยผมได้ลำดับหัวข้อการนำเสนอเป็น 4 ฉาก คือ

 • ลำดับที่ 1 เรียนรู้จากภาพเคลื่อนไหว
 • ลำดับที่ 2 เรียนรู้จากทฤษฎี/ตัวหนังสือ
 • ลำดับที่ 3 เรียนรู้จากตัวอย่างการปฏิบัติจริง
 • ลำดับที่ 4 เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม

มีหัวข้อย่อยของการนำเสนอคือ

 1. ชมวีดีทัศน์กรณี KM โรงพยาบาลบ้านตาก
 2. ความหมายของ KM
 3. เครื่องมือ KM ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง
 4. แบบจำลองปลาทู
 5. กรณีตัวอย่างการใช้เครื่องมือ show & share
 6.   กรณีตัวอย่างการใช้เครื่องมือเพื่อนช่วยเพื่อน
 7.   ลปรร . ระหว่างเพื่อน
 8. การทบทวนกิจกรรมวันนี้ AAR

(คลิ๊กไฟล์ .pdf)

(คลิ๊กไฟล์ .ppt)

อ้างอิง

 • TUNA Model ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้สู่สังคม
 • วีดีทัศน์กรณี KM โรงพยาบาลบ้านตาก
KPN