วันนี้ มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีเกณฑ์จากเอกสารที่เจ้าหน้าที่ประจำถ้ำ (คูหา) เลือกตั้งคือ ๑) สำหรับผู้เป็นอาจารย์ประจำและข้าราชการประเภทอาจารย์ ให้เลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ๑ คน เลือกกรรมการ ๘ คน สำหรับกรรมการนั้น หากเลือกไม่ครบทั้ง ๘ ให้ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย ๒) สำหรับผู้เป็นข้าราชการสายปฏิบัติการให้เลือกตัวแทนได้ ๔ คน

หลังจากที่เข้าห้องสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเสร็จ ผมก็รีบลงไปเลือกตั้ง แต่ก็ไม่รู้จะเลือกใครดี จึงปรึกษาเพื่อนจนได้ข้อยุติ เนื่องจากคนที่ผมต้องการเลือกมีไม่ถึง ๘ (ลงสมัครกรรมการทั้งหมด ๑๑ คน) เกรงว่าบัตรจะเสียหาย ทำให้คนดีมีความยุติธรรมจะไม่ได้เข้าไปทำงานตามต้องการ จึงตัดผู้ที่ผมพิจารณาคุณสมบัติเกินกว่าความเป็นจริงที่ประสบออกไป ส่วนประธานสภานั้น ลงสมัครเพียงคนเดียว เลือกหรือไม่เลือกก็ต้องได้

หมายเหตุ โดยมากที่ลงสมัครเพิ่งรู้ว่ามีการเปิดรับสมัครเมื่อ ๑ วันก่อนปิดรับสมัคร แต่บางคนก็รู้มานานแล้ว ส่วนการเลือกตั้งก็เพิ่งรู้ไม่นาน บางคนผมถามว่ารู้หรือยัง ก็ยังไม่รู้ เพิ่งรู้วันเลือกตั้ง นั้นแสดงว่าในความคิดเชิงบวกเราขาดการประชาสัมพันธ์