"ชุมชนเข้มแข็ง"   เป็นธงชัยที่หลายองค์กรแม้กระทั้งรัฐบาลเองก็ต้องการ้เกิดขึ้นกับสังคมไทย  แต่ก็ยังไกลเกินเอื้อม  เพราะส่วนมากเป็น "มือสมัครเล่น"  ทำครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  ที่สำคัญไม่จริงใจที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งจริง ๆ โดยยึดความต้องการของชาวบ้านเป็นสำคัญ

              การจะพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประตูของความเข้มแข็งควรจะต้องมี ความยุติธรรม เป็นสะพานที่สำคัญเพราะในปัจจุบันความยุติธรรมในมิติของรัฐ  ที่ผ่านกฏหมายไม่สอดคล้องและไม่เกื้อกูลกันกับความยุติธรรมของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เข้มแข็งแล้ว  จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้ในเบื้องต้น  ซึ่งชุมชนอ่อนแอจะไม่สามารถจัดการได้

              การร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกันของชุมชนเอง  ในการร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ที่จะจัดการกับความยุติธรรมชองชุมชนที่เริ่มจากตัวชุมชนเอง

              ทางเลือกหรือกิจการอะไรบ้าง จะเป็นตัวเชื่อมโยงความเป็นหุ้นส่วนของคนในชุมชน  ชุมชนเองต้องเรียนรู้ตามต้องการของชุมชนเพื่อให้รู้ว่าตัวเขาเองอยากจะรู้  อยากจะทำอะไร  และที่สำคัญที่สุดคือในอดีตชุมชนเองมีการจัดการกับความขัดแย้งได้ในเบื้องต้นโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเอง  แต่เมื่อมีโรงพัก  มีตำรวจ  ชุมชมเลยมอบหน้าที่เหล่านี้ให้โรงพักไปหมด  เข้าทำนองว่า  ตำรวจมา  ปู่ย่าไม่มีความหมาย  ชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลความขัดแย้งเบื้องต้น เมื่อตำรวจและศาลตัดสิน      ลูกหลานก็  หลุดออกไปจากชุมชน

              ชุมชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื้อมโยงกับภาครัฐบนพื้นฐานของความเกื้อกูลกันทางความยุติธรรม จึงจะเกิดความเข้มแข็งขึ้น ในชุมชน