บันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยได้กล่าวถึง  พฤติกรรมการรักษาวินัย ที่ได้วิเคราะห์มา 20 ข้อ  ท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่ได้อ่าน  เรียนเชิญอ่านบันทึกนี้ก่อน ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (5)  จึงจะเข้าใจข้อความในบันทึกนี้ต่อไป

พฤติกรรมการรักษาวินัย  มี 20ข้อ  เราต้องจัดทำร่องรอยให้ครบถ้วน  ซึ่งครูอ้อยมีตัวชี้วัดพฤติกรรม (เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล และข้อเสนอแนะ)  ที่ทุกท่านต้องเตรียมจัดหาและเก็บเป็นระบบ  เพื่อสะดวกต่อการเรียกข้อมูลมาใช้ 

ซึ่งเอกสารเหล่านี้  ต้องจัดทำเป็นทะเบียนเก็บเป็นระบบ  ดังนี้

1.  การวางแผนในการใช้เวลา....อาจจะต้องจัดทำเป็นบันทึกประจำวัน  ในแต่ละวันได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง  มีแบบฟอร์มที่กำหนดเวลาชัดเจนในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  ควรจะให้หัวหน้างานนั้น...เซ็นต์ชื่อกำกับด้วย

2.  การเข้าประชุมตรงเวลา.....เอกสารการประชุมในแต่ละครั้ง  ก็ควรจัดเก็บเป็นหมวดหมู่  และมีทะเบียนคุมกำกับทุกครั้ง

3.  การคืนเงินยืมตรงเวลา..มีทะเบียนคุม  และหัวหน้าการเงินเซ็นต์ชื่อกำกับทุกครั้ง

4.  ทำงานได้กับทุกคน.....แฟ้มผลงานการทำงานกับเพื่อนครู  ผู้ใต้บังคับบัญชา

5.  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน..แสดงภาพถึงการทำงานที่ประสบกับความสำเร็จ  จัดทำเป็นแฟ้มผลงาน  อาจจะเป็นรูปภาพ  หรือเรียงความ

6.  เอาใจใส่ครอบครัว.....แสดงเป็นเอกสารที่มีร่องรอยแห่งความสำเร็จ

7.  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว...แสดงถึงความเสียสละ  เช่น  การทำงานในวันหยุด  หรือ  การเสียสละเวลาในการมาทำงานแต่เช้าและกลับเย็น  มีเอกสารควบคุมเวลาการทำงาน  และหัวหน้างาน  เซ็นต์ชื่อกำกับ

8.  ปฏิบัติตามกฎหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค....ทะเบียนประวัติ

9.  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา....แฟ้มผลงาน

10.  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา......แฟ้มผลงาน  ทะเบียนคำสั่ง

11.  ให้บริการเท่าเทียมกัน....แฟ้มประวัติ  แฟ้มผลงาน

12.  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน...เขียนบันทึก

13.  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา...เขียนบันทึก

14.  ทำงานผลงานวิชาการด้วยตนเอง......รายงานผลการปฏิบัติงาน

15.  ไม่มีผลประโยชน์ทางการค้าธุรกิจใดๆ......รายงานผลการปฏิบัติงาน

16.  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง....รายงานผลการปฏิบัติงาน

17.  ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เพียงเล็กน้อย...ทะเบียนประวัติ

18.  มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี....รายงานผลการปฏิบัติงาน   แฟ้มผลงาน

19.  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย....รายงานผลการปฏิบัติงาน

20.  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย....รายงานผลการปฏิบัติงาน

 ที่กล่าวมานี้...จัดทำได้เลย  และพยายามทำให้เป็นปัจจุบัน  จัดทำแบบฟอร์มที่เอื้อต่อการตรวจสอบ....

บางตัวบ่งชี้  ครูอ้อยได้จัดทำแล้ว  และจะทำเป็น PDF ให้ศึกษาและจัดทำไปพร้อมๆกัน

ต้องขอย้ำว่า  ไม่ได้ถูกต้องไปหมด  แต่ก็ยังดีกว่า...ไม่ได้ทำอะไรเลย