จากการประชุมระดม และระบมสมองร่วมกันมา3 ครั้งสมาชิกที่ไปถอดบทเรียนพร้อมคุณหมอก้องฯมาแล้ว ก็มาถกกันอย่างสนุกสนาน เปรียบประมาณเวทีประลองเวทีวาที จนกระทั่งได้บทสรุปแล้วว่าเราได้รากมา 3 ราก ประกอบด้วย

รากที่ 1 พฤติกรรมบริการ

รากที่ 2 ระบบบริการ

รากที่ 3 สถานที่และห้องน้ำ

โดยให้เจ้าหน้าที่เลือกหัวข้อที่สนใจอย่างน้อย 1 ใน 3 รากที่สนใจเพื่อเข้าร่วมถอดบทเรียนในหัวข้อดังกล่าวโดยจัดอบรมเป็น 6รุ่นๆละประมาณ 40 คน ก็มีคุณหมอก้องฯนั่นล่ะเป็นวิทยากร และมีเจ๊แอ๊ว..คุณพิมพ์ชนก แพสุวรรณเป็นคุณอำนวย  และมีสมาชิกทีมนำอีกประมาณ 50 คนที่ผ่านการอบรมเรื่องการถอดบทเรียนมาแล้วแบ่งกันเป็นFA และNote Taker ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั่นล่ะค่ะ แล้วจะมาเล่าความก้าวหน้าอันเมามัน... ต่อไป