นิยามของนวัตกรรม  แนวทางและแผนกลยุทธ์  ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Global trends ๆลๆ