2021-04-08 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – adopted & adoptive

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-04-08

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – adopted & adoptive

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง adopted =’uh-DOPT-id’

ออกเสียง adoptive = ‘uh-DOP-tiv’

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR ADOPTIVE

Although adoptive in the sense “acquired or related by adoption

can refer to either parent or child in such a relationship,

adoptive is customarily applied

to the parent (her adoptive mother) and

adopted to the child (their adopted son).

American Heritage® Dictionary of the English Language

Usage Note:

Children are adopted by parents,

and we normally refer to

an adopted child butto adoptive parents, families, and homes.

When describing places, one can use either adopted or adoptive:

her adopted city; her adoptivecity.

American Heritage® Dictionary of the English Language,

a•doptive•ly, adv.

usage:

adoptive is customarily applied to the parent (her adoptive mother) and adopted to the child (their adopted son).

Dictionary.com

VOCAB BUILDER

What does adopted mean?

The adjective adopted is used to describe

a person who has been permanently

(and typically formallyand legally)

taken intothe custody of an adult or adult couple

who act as that person’s parent(s)or guardian(s).

The adjective adopted comes from the past tense form of adopt,

which means to take someone in and act as their guardian in this way.

The process of adopting is adoption.

An adopted person can be called an adoptee.

Many adopted people used the adjective adopted

as a way to identifythat they are adopted, as in I’m adopted.

The adjective adoptive meansrelated by adoption.

A person’s adoptive family is the one they were adopted into.

The word can also be applied to specific family members related by adoption, as in adoptive father and adoptivedaughter.

However, adoptive is most commonly used for parents,

while adopted is more commonly applied to a child

who has been adopted,

as inTheir adopted daughter is the newest addition to the family.

Adoptionmost commonly involves an adult couple or a single adult

adopting and raising a child who is no longer in the custody

of either of their birth parents (biological parents),

such asin cases where they have died

or are otherwise unable to care for the child.

Example: The organization provides support

for adopted children and their families.

Where does adopted come from?

The first records of the word adopted as an adjective come from the 1400s. Its base word, adopt,comes from the Latin verb adoptāre,

meaning“to choose for oneself,” from optāre, “to choose.”

Adoption of children is often pursued by people

who are unableor who choose not to have biological children,

butit can also involve families with their own children

adopting other children into the family.

A child can also be adopted by a relative,

such asan aunt, uncle, or grandparent.

Dictionary.com

VOCAB BUILDER

What does adoptive mean?

Adoptive means related by adoption

the process of taking another parent’s child into one’s custody,

Typically, in a formal legal way, in order to permanently

act as their parent or guardian. To /do so is to adopt.

A person’s adoptive family is the one they were adopted into.

The word can also be applied to specific family members

related by adoption, as in adoptive father and adoptive daughter.

However, adoptive is most commonly used for parents,

while the adjective adopted is more commonly applied to a child

who has been adopted, as in Their adopted daughter is the newest addition to the family.

Adoptionmost commonly involves an adult couple

or a single adult adopting and raising a child

who is no longer in the custody

of either oftheir birth parents (biological parents),

such asin cases where they have died

or are otherwise unable to care for the child.

More generally, adoptive can be used

to describe things involving adoption .

The word adopt is also used in more general ways.

It can mean to choose or take as one’s own

(such as to adopt a new tradition)

orto accept something or vote to approve it

(such as to adopt a plan or law).

Adoptive can also mean tending to adopt in these ways,

but this sense is not very commonly used.

Example: I consider my adoptive family my real family,

but I still want to have a relationship with my birth parents.

Dictionary of Problem Words in English

adopted & adoptive

An adoptedchild is one taken by others in a formal, legal act.

The foster parentor parents who have undergone

such a legal maneuverare called adoptive:

“The adopted infant grew fond of her adoptive parents.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)