โมเมนตั้มทางการเมือง กับโมเมนตั้มของการระบาดของโควิด ๑๙ โดย ศ. ดร. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

โมเมนตั้มทางการเมือง กับโมเมนตั้มของการระบาดของโควิด ๑๙  โดย ศ. ดร. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

อ่านได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๗ เม.ย. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)