2021-04-07 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – admit & allow

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-04-07

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – admit & allow

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง admit = ‘ad-MIT

ออกเสียง allow = ‘uh-LOU

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR ALLOW

Allow, let, permit

imply grantingor conceding the right of someone to do something.

Allow and permit are often interchangeable,

but permit is the more positive.

Allow implies complete absence of an attempt, or even an intent,

to hinder.

Permit suggests formal or implied assent or authorization.

Let is the familiar, conversational term for both allow and permit.

Merriam-Webster Dictionary

Choosethe Right Synonym for admit

Verb

ACKNOWLEDGE, ADMIT, OWN, AVOW, CONFESS

mean to disclose against one's will or inclination.

ACKNOWLEDGE implies the disclosing of something that has been or might be concealed.

acknowledged an earlier peccadillo

ADMIT implies reluctance to disclose, grant, or concede

and refers usually to factsrather than their implications.

admitted the project was over budget

OWN implies acknowledging something in close relation to oneself.

must own I know little about computers

AVOW implies boldly declaring, often in the face of hostility,

what one might be expected to be silent about.

avowed that he was a revolutionary

CONFESS may apply to an admission of

a weakness, failure, omission,or guilt.

confessed a weakness for sweets

Collins COBUILD English Usage

Allow – permit – let – enable

Allowpermit and let are all used to say

that someone is given permissionto do something,

or is not prevented from doing something.

Permit is a formal word.

1. 'allow' and 'permit'

Allow and permit are followed by an object

and a to-infinitive clause.

He allowed me to take the course.

They do not permit students to use calculators in exams.

You can say that people are not allowed to do something

or are not permitted to do something.

Visitors are not allowed to take photographs in the museum.

Children are not permitted to use the swimming pool.

You can also say that something is not allowed

orthat it is not permitted.

Running was not allowed in the school.

Picnics are not permitted in the park.

2. 'let'

Let is followed by an object and an infinitive without to.

Let me go to the party on Saturday. I won't be late.

You don't usually use 'let' in the passive.

Don't say, for example, 'She was let go to the party'.

3. 'enable'

Don't confuseany of these words with enable.

To enable someone to do something

means to give them the opportunity to do it.

It does not mean to give them permissionto do it.

Contraception enables women to plan their families.

The new test should enable doctors to detect the disease early.

Dictionary of Problem Words in English

admit & allow

These words have a shared meaning:

“to acknowledge,” “to concede,” “to make a disclosure.”

One may admit a mistakeor allow that he has made one.

Admitalso suggests the influence of pressure.

In general usage, however,

admit andallow are interchangeable in this meaning.

The preposition to is unnecessary in such statements

as “I admit (to) the mistake” and “I admit (to) having made an error.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)