2021-04-07 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – adjacent / contiguous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-04-07

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – adjacent / contiguous

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง adjacent = ‘uh-JEY-suhnt’

ออกเสียง contiguous = ‘kuhn-TIG-yoo-uhs’

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for adjacent

ADJACENT, ADJOINING, CONTIGUOUS, JUXTAPOSED

meanbeing in close proximity.

ADJACENT may or may not imply contact

but alwaysimplies absence of anything of the same kind in between.

a house with an adjacent garage

ADJOINING definitelyimplies meeting and touching at some point orline.

had adjoining rooms at the hotel

CONTIGUOUS implies having contact on all or most of one side.

offices in all 48 contiguous states

JUXTAPOSED means placed side by side especially so as to permit comparison and contrast.

a skyscraper juxtaposed to a church

Dictionary of Problem Words in English

adjacent / contiguous

In exact usage, adjacentmeans

lying near,” “close at hand,” “neighboring,” and

contiguousmeans

touching,” “in actual contact.”

Beads strung loosely are adjacent;

if strung tightly, they are contiguous.

In general usage, however, the words are interchangeable.

Adjacent, much the more commonly used word,

has these approximate synonyms:

adjoining, abutting, bordering, connecting and juxtaposed.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)