๘๗๙. ๑๐ ทักษะที่ควรมีต่อการทำงานในหน่วยงาน หลัง New Normal


๑๐ ทักษะที่ควรมีต่อการทำงานในหน่วยงาน


จากเหตุการณ์สถานการณ์เกิดโควิด และวิวัฒนาการจากการมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้และเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในการทำงาน ทำให้มนุษย์ทำงานเห็นและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานในแต่ละแห่งกำลังมองถึงบุคลากรที่ต้องทำงานให้กับหน่วยงาน ควรมีทักษะต่าง ๆ ดังนี้

๑. Growth Mindset

Growth Mindset หรือ “ความคิดที่จะเติบโตไปข้างหน้า” คือ การที่เรามองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ลองสิ่งใหม่ จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าไม่ลองดู ใครจะไปรู้ ซึ่งเราอาจทำได้ดีกว่าที่คิดเสียอีก เป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เราพยายามเอาตัวเราเองออกจากกรอบเดิม ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่า และจะดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ เท่าที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่หน่วยงานต้องการเพื่อใช้ขับเคลื่อน บวกกับความต้องการที่อยากรู้อยากเห็น ทำให้หลายหน่วยงานมีแนวโน้มที่จะจ้างคนที่ต้องการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่นมากกว่าคนที่มีทักษะทางเทคนิคทั้งหมดแต่ขาดความอยากรู้อยากเห็นหรือความยืดหยุ่น เนื่องจากปัจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและวิธีการทำงานก็จำเป็นที่จะต้องสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย

๒. Continuous Learning

ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือ “Continuous Learning” เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นที่ทราบดีว่าครึ่งหนึ่งของทักษะในปัจจุบันกำลังจะหายไปและไม่เป็นที่ต้องการ ดังนั้น หากไม่มีความสามารถในการสร้างและฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง บุคลากรในหน่วยงานจะต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวในสถานที่ทำงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คนที่พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการประสบความสำเร็จ ซึ่งการเรียนรู้ ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาพการทำงานในวันนี้กับเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงทำให้บุคคลทุกคนควรมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในอดีต เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้ควรสร้างขึ้นได้อย่างเป็นระบบ และเป็นช่องทางที่ทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ควรที่จะฝึกให้สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

๓. Critical Thinking

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกหลัง COVID-๑๙ เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่วิกฤตและร้ายแรงจึงจำเป็นอย่างมากในยุคนี้ ตลอดจนถึงการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน ด้วยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแยกแยะงานภายในหน่วยงานได้ จึงมีความสำคัญที่ต้องมีทักษะนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในบางครั้งปัญหาในการทำงานจะมีความซับซ้อนมาก ซึ่งเกิดจากสภาวการณ์ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าในยุคสมัยก่อน

๔. Survival Skills

ทักษะการเอาตัวรอด สามารถมองได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ แม้การจะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพ โดดเด่นเสมอไป เพราะข้อสำคัญก็คือ ควรต้องสนใจความรู้สึกของคนรอบข้างที่มองดูด้วย การเอาตัวรอดเก่ง และมีทักษะการพูดเป็นเลิศ แต่ในขณะเดียวกันอาจทำให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบได้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลในแง่ลบ ในเรื่องการปรับตัวและการทำงานร่วมกับคนอื่นในระยะยาว ทำให้การดำเนินชีวิตของคุณดูไม่ราบรื่นนัก เพราะทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเอง ทักษะการเอาตัวรอดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ เพราะหน่วยงานต้องการคนที่ไม่ว่าจะถูกอัดหนักหรืออยู่ในสถานการณ์คับขันแค่ไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้ รวมถึงมีแรงผลักดันและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จแม้จะทุกอย่างจะไม่เป็นใจ ซึ่งทักษะดังกล่าวไม่ใช่อะไรที่สอนกันได้

๕. Resilience

ทักษะความยืดหยุ่น เป็นอีกหนึ่งทักษะที่หลายหน่วยงานมองหาก็คือ ความสามารถในการปรับตัวและความอยากรู้อยากเห็น โดยหลายหน่วยงานต้องการคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัว อีกทั้งต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา รวมถึงมีความอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรค ซึ่งในบางคนอาจจะไม่มีเหมือนใครบางคนที่มีความสามารถในการปรับตัวเอง คนประเภทนี้จะสามารถปรับตัวเองได้เพื่อให้ได้อยู่รอดในหน่วยงาน และสามารถนำพาหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จได้ อาจเกิดจากการที่คนประเภทนี้เข้าใจโลก เข้าใจในความเป็นธรรมชาติของโลก เข้าใจความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงทำให้เขาสามารถปรับตัวเองให้กับหน่วยงานได้

๖. Flexibility

ทักษะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญในปี ๒๐๒๑ เพราะตอนนี้คนเริ่มชินกับสภาวะ New Normal แต่โลกก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งอย่างรวดเร็วในปี ๒๐๒๑ และบางสิ่งอาจเหมือนปี ๒๐๑๙ บางอย่างก็คล้ายปี ๒๐๒๐ และบางอย่างก็จะใหม่เอี่ยม ดังนั้น เรากำลังอยู่ในการเดินทางครั้งใหม่ การค้นหาบุคลกรที่สบายใจและปรับตัวเองได้กับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้หน่วยงานและพวกเขาเริ่มต้นการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะมีการปรับตัวเองได้กับเหตุการณ์ สถานการณ์ และเวลาใด ณ เวลาหนึ่ง โดยมีการเตรียมตัวและมีความสามารถพร้อมรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นอดีต หรืออนาคต หากมีเหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เรียกว่า มีการปรับตัวเองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

๗. Dedication

ทักษะการอุทิศตน เป็นการทุ่มเทอุทิศตนเป็นทักษะที่หลายหน่วยงานแสวงหาและต้องการเป็นอย่างมาก อย่างในช่วงสถานการณ์ของโควิด การ Work from Home ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจเจอกับความ ‘ขี้เกียจ’ เข้าจู่โจม จนบางครั้งงานก็ออกมาได้ไม่ดีนัก ดังนั้น หากคุณแสดงถึงความทุ่มเทให้กับการทำงานและมีความรับผิดชอบเพียงพอ นี่ก็จะเป็นกุญแจสำคัญในรับพิจารณาการทำงาน โดยมีการนำงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งคำนึงถึงงานเป็นสำคัญ ไม่เกี่ยงงอนว่าไม่สามารถทำงานได้ในที่ทำงาน แต่สามารถนำงานมาทำที่บ้านได้ให้สำเร็จได้เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องมีความชำนาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีได้

๘. Coaching Mindset

กรอบแนวคิดของโค้ช ทักษะสูงสุดที่หน่วยงานในยุคนี้กำลังมองหาในทีมก็คือ ‘กรอบแนวคิดที่สำคัญของการฝึกสอน’ เมื่อสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไปและทุกคนต้องการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ New Normal ดังนั้น หน่วยงานต้องการให้ทีมของเราช่วยเหลือและฝึกสอนผู้อื่นในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดที่สำคัญของการฝึกสอนที่ชอบช่วยเหลือและพร้อมให้ความแนะนำจะช่วยสร้างทีมที่คนในทีมสามารถเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำงาน ซึ่งทักษะดังกล่าวจะต้องพร้อมรับฟังเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความอดทน มีความเห็นอกเห็นใจ และทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากลำบาก ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ โค้ชจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงว่าเที่ยงตรง ทุกคนทำดีที่สุดแล้วด้วยทรัพยากร ความสามารถและข้อมูลที่มี ณ ขณะนั้น ไม่มีความล้มเหลว แต่จะมีแต่การเรียนรู้ (Growth Mindset) เท่านั้น และจะทำให้ก่อเกิดจุดประกายและสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้น

๙. Comfort With Ambiguity

Comfort Zone “พื้นที่ปลอดภัย” เป็นสภาวะชีวิตอยู่ในช่วงที่ทุกสิ่ง ทุกอย่างลงตัว ทำให้ชีวิตอยู่ได้แบบสบาย ๆ ไม่มีเรื่องให้ปวดหัวหรือเครียด หากมองมุมกลับ ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ใน Comfort Zone แล้วมีความสุขสบาย ไม่ต้องทำสิ่งใด ๆ แล้ว มองอีกมุมว่า เรากำลังติดอยู่ในกับดักของ Comfort Zone หรือไม่ แต่ถ้าหากเราเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยนี้ แต่ตัวเราควรที่จะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองในแต่ละวัน โดยนำพาตนเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้พบกับสิ่งที่ท้าทายกว่าพื้นที่ปลอดภัยในปัจจุบัน และทำความรู้จัก คุ้นเคยกับคนใหม่ ๆ ตั้งเป้าหมายหรือผลสำเร็จให้ใหญ่และกว้างขึ้น แต่กระนั้นเราต้องมีการเตรียมตัว ระมัดระวัง และพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะไม่เป็นผลดีต่อตัวเรา โดยมีการเตรียมรับมือกับสิ่งแปลกใหม่นั้นเสมอ เราสามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราพบใหม่กับพื้นที่ Comfort Zone ที่เราเคยอยู่นั้นว่าสิ่งใดดีกว่ากัน ซึ่งจะทำให้เราเกิดการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวที่จะออกพื้นที่ Comfort Zone ตลอดเวลา และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ หากมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนอาจคือความแน่นอน

๑๐. Thriving In A Virtual Environment

ทักษะของการทำงานแบบ Work from Home คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานในสภาวะแวดล้อม แบบ Virtual  บุคลากรต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารจัดการและสามารถทำงานได้ไม่ว่าใกล้หรือไกลจากที่ทำงาน ความตลอดถึงการเสนอถึงทักษะที่สำคัญในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางเทคโนโลยี รวมถึงทักษะในการทำงานเป็นทีมผ่านการทำงานแบบระยะทางไกล ซึ่งต่อไปตั้งแต่ปี ๒๐๒๑ จะมีลักษณะการทำงานแบบนี้

จากทั้ง ๑๐ ทักษะข้างต้น ตลอดชีวิตของการทำงานด้านบุคคลของภาครัฐมา ๓๓ ปีกว่า ผู้เขียนได้นำมาปรับใช้กับตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์ของ COVID ก็ตาม แต่ก็สามารถนำทักษะต่าง ๆ นั้นมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้เช่นกัน ทำให้ตนเองมีการพัฒนา การเรียนรู้ทั้งในอดีต ปัจจุบันและสามารถมองถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทำให้เห็นว่า นี่คือ การพัฒนาตนเองของการทำงานไม่ว่าจะหน่วยงานราชการ หรือเอกชนก็ตาม การปรับตัวเองและมีการเปิดใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาหน่วยงาน และประเทศชาติ...ชีวิตที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น นั่นคือ การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่จบการศึกษาและเข้ามาทำงาน ชีวิตการทำงานจำเป็นต้องพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการทำงาน จึงจะเห็นถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับตนเอง...อีกเรื่องหนึ่งที่ควรฝึกให้เกิดขึ้นกับตนเองเสมอ ๆ นั่นคือ การฝึกตนเองให้มีความคิดบวกอยู่ตลอดเวลา จะทำให้สุขภาพจิตของตัวเราเองมีความพร้อมรับกับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ ๆ

ที่มา : https://positioningmag.com/131...

***************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๗ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเลขบันทึก: 689918เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2021 11:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2021 11:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี