2021-04-07 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – adduce & deduce

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-04-07

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – adduce & deduce

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง adduce =  ‘uh-DOOS’ or ‘uh-DYOOS

ออกเสียง deduce = ‘dih-DOOS’ or ‘dih-DYOOS

Merriam-Webster Dictionary

Adduce

Did You Know?

We won't lead you astray over the history of adduce;

it is one of a plethora of familiar words

that trace to the Latin root ducere,

which means "to lead."

Perhaps we can induceyou to deduce a few other ducere offspring

if we offer a few hints about them.

One is a synonymof kidnap,

one's a title for a British royal,

and one's another word for decrease.Give up?

They are abduct, duke, and reduce, respectively.

There are also many others,

including induce, which means "to persuade" or "to bring about."

Merriam-Webster Dictionary

Choosethe Right Synonym for deduce

INFER, DEDUCE, CONCLUDE, JUDGE, GATHER

meanto arrive at a mental conclusion.

INFER implies arriving at a conclusion by reasoning from evidence;

if the evidence is slight, the term comes close to surmise.

from that remark, I inferred that they knew each other

DEDUCE often adds to INFER the special implication of drawing a particular inference from a generalization.

denied we could deduce anything important from human mortality

CONCLUDE implies arriving at a necessary inference at the end of a chain of reasoning.

concluded that only the accused could be guilty

JUDGE stresses a weighing of the evidence on which a conclusion is based.

judge people by their actions

GATHER suggests an intuitive forming of a conclusion from implications.

gathered their desire to be alone without a word

Merriam-Webster Dictionary

FrequentlyAsked Questions About deduce

What is the difference between deduction and induction?

Deductive reasoning, or deduction,

is making an inference based on widely accepted facts or premises.

If a beverage is defined as "drinkable through a straw,"

one could use deduction to determine soup to be a beverage.

Inductive reasoning, or induction,

is making an inferencebased on an observation, often of a sample.

You can induce that the soup is tasty

if you observe all of your friends consuming it.

Merriam-Webster Dictionary

What is the difference between abduction and deduction?

Abductive reasoning, or abduction,

is making a probable conclusion from what you know.

If you see an abandoned bowl of hot soup on the table,

you can use abductionto conclude

the ownerof the soup is likely returning soon.

Deductive reasoning, or deduction,

is making an inference based on widely accepted facts or premises.

If a mealis described as "eaten with a fork"

you may use deductionto determine that it is solid food,

rather than, say, a bowl of soup.

Merriam-Webster Dictioary

What is the difference between deduction and adduction?

Adduction is "the action of drawing (something, such as a limb)

towardor past the median axis of the body,"

and "the bringing together of similar parts."

Deduction may be "an act of taking away,"

or"something that is subtracted."

Both wordsmay be traced in part to the Latin dūcere,

meaning"to lead."

Dictionary of Problem Words in English

adduce & deduce

Adduce means

“to cite as evidence that is con clusive or persuasive,”

“to present as an argument.”

Adduce is sometimes confusedwith

deduce, which mean “to infer,”

“to deriveas a conclusion from something assumed or known.

“The speaker adduced three reasons for his actions.”

“The jury deduced that the accused was not guilty.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)