ชีวิตที่พอเพียง 3928a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๓๑ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3928a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๓๑ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๔  

๑ เมษายน    

บ่ายประชุม Online PLC Coaching ครั้งที่ ๑๒ (ครั้งสุดท้าย)  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๓, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘

 ๒ เมษายน    

บ่ายไปประชุม กมว. ที่คุรุสภา    เย็นไปประชุมคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ที่ สกสว.   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๒, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓

๓ เมษายน (เสาร์)  

บ่ายร่วมวงเสวนาสาธารณะ “Empowered Educators ปั้นครู เปลี่ยนโลก: ถอดนโยบายสร้างครูแห่งศตวรรษที่ 21”

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕๘, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๑

๔ เมษายน (อาทิตย์)      

อยู่บ้าน    บ่ายโมงเศษฝนตกหนัก  ตกอยู่ชั่วโมงเศษ  ได้น้ำมาก  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗๘, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙   

การ์ดตก  นักเที่ยวสถานบันเทิงติดและแพร่เชื้อโควิด หลายคลัสเตอร์  

๕ เมษายน

            เช้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี  มข.  ทางออนไลน์       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๕   ประกาศกรุงเทพ และอีก ๔ จังหวัดโดยรอบเป็นพื้นที่สีแดง       

๖ เมษายน

เช้าออกไปประชุมคณะกรรมการ TOC ของ PMAC ที่โรงแรมสุโขทัย    บ่ายร่วมประชุม ห้วยยอดโมเดล ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙๐, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๕๕    กทม. พบ ๑๕๖ ราย    กทม. สั่งปิดสถานบันเทิง ๑๙๖ แห่งใน ๓ เขต

   

๗ เมษายน  

ออกไปร่วมประชุม กิจกรรม “ชื่นใจ ได้เรียนรู้” ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาทั้งวัน  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๗๔, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๕๓

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๓๑ มีนาคม

๔๒ (๒๔)

๒๘,๘๖๓

  ๙๔

๑๒๘,๘๙๔,๘๕๐

๒,๘๑๘,๓๐๓ (๑๖ น.)

๓๑,๐๙๗,๑๕๔/๕๖๔,๑๓๘

๑ เมษายน

๒๖ (๒๑)

๒๘,๘๘๙

  ๙๔

๑๒๙,๕๗๐,๖๒๑

๒,๘๓๐,๑๓๒ (๑๖,๓๐ น.)

๓๑,๑๖๖,๓๔๔/๕๖๕,๒๕๖

๕๘ (๔๕)

๒๘,๙๔๗

  ๙๔

๑๓๐,๒๖๘,๒๒๗

๒,๘๔๒,๒๓๓  (๑๖. น.)

๓๑,๒๔๔,๖๓๙/๕๖๖,๖๑๑

๘๔ (๖๙)

๒๙,๐๓๑

  ๙๕

๑๓๐,๙๐๗,๒๕๐

 ๒,๘๕๒,๔๔๓ (๑๖ น.)

๓๑,๓๑๔,๖๒๕/๕๖๗,๖๑๐

๙๖ (๘๗)

๒๙,๑๒๗

  ๙๕

๑๓๑,๔๓๗,๘๙๑

 ๒,๘๖๐,๕๖๙ (๑๖ น.)

๓๑,๓๘๓,๑๒๖/๕๖๘,๕๖๓

๑๙๔ (๑๘๒)

๒๙,๓๒๑

   ๙๕

๑๓๑,๙๖๕,๔๗๙

๒,๘๖๗,๐๘๓ (๑๖ น)

๓๑,๔๒๐,๓๓๑/๕๖๘,๗๗๗

๒๕๐ (๒๔๕)

๒๙,๕๗๑

   ๙๕

๑๓๒,๔๗๕,๗๘๖

๒,๘๗๕,๕๐๓ (๑๖ น.)

๓๑,๔๙๖,๙๗๖/๕๖๙,๒๘๒

๓๓๔ (๓๒๗)

๒๙,๙๐๕

   ๙๕

๑๓๓,๑๐๑,๓๙๐

๒,๘๘๘,๗๕๗ (๑๖.๓๐ น.)

๓๑,๕๖๐,๔๓๘/๕๗๐,๒๖๐

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เชื้อโควิด ๑๙ กระจายอยู่เป็นกระเปาะๆ ในประเทศ     มีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ เป็นสาเหตุให้เกิด hotspot ที่โน่นที่นี่เป็นครั้งคราว     แม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว    การสวมหน้ากากอนามัยยังต้องถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้าไปในที่มีคนมาก    รวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆ  และรักษาระยะห่าง     มาตรการป้องกันที่ไม่ตึงมาก เพื่อให้กิจการทางเศรษฐกิจไม่ชะงักทั้งหมด    ย่อมเปิดช่องให้การระบาดขยายตัว    ต้องช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง ป้องกันตนเอง

การระบาดระลอกสองของไทยเริ่มซาลงแล้วกลับเพิ่มขึ้น เป็นระลอกๆ    บอกว่าหางของการระบาดจะลากยาว    โดยสถานบันเทิง  และนักเที่ยวที่ไม่ระมัดระวัง ไม่ป้องกัน เป็นตัวแพร่เชื้อ  

เริ่มเห็นผลดีจากการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ในโลก    แต่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังเริ่มช้าๆ      

วิจารณ์ พานิช

๗ เม.ย. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)