แผนชุมชน    เป็นจุดสุดท้ายของชุมชนในการเริ่มต้นที่สวนทางกับวิธีการพัฒนาชุมชนของภาครัฐ

              วิธีการพัฒนาของภาครัฐ เราคุ้นเคยกับการวางแผนมาจากรัฐแล้วทำเป็น"พิมพ์เขียว" นำไปใช้ทั่วประเทศโดยไม่คำนึกถึงความแตกต่างทางวิถีชีวิต ความเป็นอยู๋ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเลย

              พิมพ์เขียวจัดทำให้เกิด ข้อติดขัด และปัญหามากมายและที่สำคัญสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาตามความ ต้องการ หรือสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

              พิมพ์เขียวเป็นสัญญาลักษณ์ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นเพื่อการบริหาร และจัดการ  เพื่อสดวกในการตรวจสอบเป็นหลัก โดยขาดการมุ่งเน้นในการพัฒนาที่สอดคล้องกับชุมชนที่แท้จริง

             คนในชุมชนก็เป็นคนคนเดียวกัน ''ทำไมต้องมีทั้งแผนการพัฒนาของรัฐที่นำมาให้และแผนของชุมชนเองที่พยายามร่วมมือร่วมใจการคิดและจัดทำยากลำบากเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง

           การมีทั้งแผนชุมชนและแผนของภาครัฐมาให้ประชาชนปฏิบัติ ทำให้เห็นข้อพิสูจหลายอย่าง ว่า ''ประชาชนไม่เชื่อในพิมพ์เขียว'' ของภาครัฐแล้ว ชาวบ้านจึงได้พยายามรวมกลุ่มทั้งคนและความคิดเพื่อคิดหาธงชัยร่วมกันของชุมชน จะเดินกันไปไหนทางไหน และเดินอย่างไรระยะทางการเดินทางก็จะเจอเหตการณ์มากมายจึงมีการปรับเปรี่ยนวิธีการตลอดเส้นทางการเดิน

การปรับเปลี่ยนปรับปรุง"แผนชุมชน"ที่เกิดทุกปี จึงเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของชุมชนเอง ในการพัฒนาเพื่อให้เดินทางสู่เส้นชัยร่วมกันของคนในชุมชน