วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอสถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐจังหวัดสงขลา ซึ่งมีคณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานอื่นๆ ตลอดถึงภาคประชาชนเข้าร่วมวิพากษ์ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะในประเด็นที่อาจจะนำมาพัฒนาต่อยอดได้ และที่สำคัญได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์เจ้าของ Gotoknow และ KM มาร่วมให้ข้อคิดเห็น ด้วย นับเป็นโอกาสดี ที่ได้พบตัวจริงของอาจารย์

         จากที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลสุขภาพมาก็มากมาย ในระบบภาครัฐคิดและทำมาต่อเนื่องพัฒนามาเป็นลำดับ แต่จากที่ประชุมจะเห็นได้ว่าในส่วนการนำข้อมูลมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ยังเป็นเพียงส่วนน้อยอยู่ ต้องขอขอบคุณอาจารย์พงษ์เทพ สวรส.ใต้ ที่ได้ช่วยให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในวันนี้ และทุกๆคนที่เข้าร่วมให้ความคิดเห็น และจะได้ร่วมระดมทีมงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ข้อมูลที่มีในระบบได้ใช้ประโยชน์ สู่ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น