การคิด มีความสำคัญแต่ทำไม  ยิ่งคิดมากยิ่งมองโลกกว้างขึ้น ยิ่งคิดยิ่งปวดหัว   ยิ่งคิดหนทางยิ่งสั้นลง  ยิ่งคิดยิ่งนอนไม่หลับ ตื่นขึ้นมายิ่งคิดยิ่งทำงานไม่ได้ สาเหตุเหล่านี้เกิดจากกระบวนการคิดที่ล้มเหลว  ไม่มีการจัดกระบวนการคิด  ดังนั้นการจัดระบบการคิดจึงมีความสำคัญ ต้องมั่นฝึกฝนจัดระบบการคิด ให้เป็นเชิงระบบมากขึ้น    ซึ่งการคิดเชิงระบบ คือ  การคิดที่มีความเข้าใจ เชื่อมโยง มีความเชื่อในทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐานในสมอง ดังนั้นการคิดเชิงระบบเป็นเหตุผลสำคัญ ในแก้ปัญหา  ยิ่งคิดเป็นระบบมากเท่าไหร่  การจัดการในสมองของเรายิ่งดีขึ้นเรื่อย ๆ   การจัดการความรู้ก็เช่นเดียวต้องอาศัยกระบวนการคิด(Thinking) ที่เป็นเชิงระบบ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นการจัดการความรู้ที่เป็นจริงกับสภาพปัจจุบัน รวมการวิจัยก็ไม่ต่างกับการจัดการความรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดเชิงระบบ ทั้งนี้เพราะการคิดชื่อเรื่อง การเขียนภูมิหลัง การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งล้วนต้องคิดวางแผนที่เป็นระบบก่อนลงมือเขียน เพื่อความถูกต้อง ความคงเส้นคงวาในการเขียน  เห็นไหมครับการคิดเชิงระบบสามารถจัดการทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้