สังคมใดที่เต็มไปด้วยการโฆษณาสินค้าและบริการ ผู้คนในสังคมจักเป็นนักบริโภคนิยม มุงแสวงหาเงินทองเพื่อตอบสนองความต้องการทางวัตถุ 

สังคมใดที่แวดล้อมด้วยแหล่งความรู้  ผู้คนในสังคมจักอุดมด้วยปัญญา รู้คิด มีเหตุผล และมีความสุขกับการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต