2020-12-01 ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – popular & vulgar

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Q

2020-12-01

ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – popular & vulgar

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง popular = ‘POP-yuh-ler’

ออกเสียง vulgar = ‘VUHL-ger’

Dictionary.com

HISTORICAL USAGE OF POPULAR

Popular comes from the Latin adjective populāris

pertaining to all or most of the people,

belonging to or used bythe common people

(as opposed to the military, the aristocracy, or the senators)”;

it is a very loaded word in Roman political history.

Populāris is a derivative of the noun populus

a human community, nation, the members of a society,”

and in Rome “the entire people exercising its full legislative and judicial authority” (another weighty word).

It is surprising that there is no certain etymology for populus.

The most likely of several possible etymologies derives populus from Etruscan puplu

(Etruscan, an extinct ancient language, is the “go to” language for Latin etymological problems);

puplu appears in the name of the Etruscan town Pupluna ( Populōnia in Latin).

For good measure, R ō ma, the name of the city, is named after an Etruscan family, as are three of Rome’s seven hills.

The current, most familiar sense of popular,

“regarded with favor, approval, or affection by many people,”

dates from the very early 17th century.

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR VULGAR

Terms that are labeled Vulgar in this dictionary

are considered inappropriate in many circumstances

because of their associationwith a taboo subject.

Major taboo subjectsin English-speaking countries are sex and excretion

and the parts of the body associated with those functions.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for popular

COMMON, ORDINARY, PLAIN, FAMILIAR, POPULAR, VULGAR

mean generally met with and not in any way special, strange, or unusual.

COMMON implies usual everyday quality or frequency of occurrence

a common error, lacked common honesty ,

and may additionally suggest inferiority or coarseness. common manners

ORDINARY stresses conformance in quality or kind with the regular order of things.

an ordinary pleasant summer day, a very ordinary sort of man

PLAIN is likely to suggest homely simplicity. plain hard-working people

FAMILIAR stresses the fact of being generally known and easily recognized.

a familiar melody

POPULAR applies to what is accepted by or prevalent among people in general sometimes in contrast to upper classes or special groups.

a writer of popular romances

VULGAR, otherwise similar to POPULAR, is likely to carry derogatory connotations

(as of inferiority or coarseness). souvenirs designed to appeal to the vulgar taste

Choose the Right Synonym for vulgar

COMMON, ORDINARY, PLAIN, FAMILIAR, POPULAR, VULGAR

mean generally met with and not in any way special, strange, or unusual.

COMMON implies usual everyday quality or frequency of occurrence: a common error, lacked common honesty,

and may additionally suggest inferiority or coarseness. common manners

ORDINARY stresses conformance in quality or kind with the regular order of things. an ordinary pleasant summer day, a very ordinary sort of man

PLAIN is likely to suggest homely simplicity. plain hard-working people

FAMILIAR stresses the fact of being generally known and easily recognized. a familiar melody

POPULAR applies to what is accepted by or prevalent among people in general sometimes in contrast to upper classes or special groups.

a writer of popular romances

VULGAR, otherwise similar to POPULAR, is likely to carry derogatory connotations

(as of inferiority or coarseness). souvenirs designed to appeal to the vulgar taste

COARSE, VULGAR, GROSS, OBSCENE, RIBALD

mean offensive to good taste or morals.

COARSE implies roughness, rudeness, or crudeness of spirit, behavior, or language. found the coarse humor of coworkers offensive

VULGAR often implies boorishness or ill-breeding. a loud vulgar belch

GROSS implies extreme coarseness and insensitiveness. gross eating habits

OBSCENE applies to anything strongly repulsive to the sense of decency and proprietyespecially in sexual matters. obscene language not allowed on the air

RIBALD applies to what is amusingly or picturesquely vulgar or irreverent or mildly indecent. entertained the campers with ribald folk songs

American Heritage Dictionary

vulgar

WORD HISTORY:

The word vulgar brings to mind off-color jokes, but this was not always so.

Ironically the word vulgar is itself an example of pejoration,

the process by which the semantic status of a word changes for the worse over a period of time.

The ancestor of vulgar, the Latin word vulglris (from vulgus, “the common people”), meant“of or belonging to the common people, everyday,”

as well as“belonging to or associated with the lower orders.”

Vulglris also meant “ordinary,” “common (of vocabulary, for example),” and “shared by all.”

Its only sense of the sort we might expect was related to the notion of general sharing, that is, “sexually promiscuous.”

Our word, first recorded in a work composed in 1391, entered English during the Middle English period, and in Middle English and later English we find not only the senses mentioned above but also related senses.

What is common can be seen as debased, and in the 17th century we begin to find instances of vulgar that made very explicit what was already implicit.

Vulgar now meant“deficient in taste, delicacy, or refinement.”

From such use vulgar has gone downhill,

and at present “crudely indecent” is probably one of the first senses ofvulgar

that occurs to many when the word is used.

Dictionary of Problem Words and Expression

popular & vulgar

These words are no longer synonymous, but for many centuries they were.

Popular is derived from a Latin word meaning “people”;

Vulgar comes from a Latin term meaning “the general public”;

(The English word mob is a shortened form of Latin mobile vulgus, the changeable common people.)

What is popular is regarded with favor by people in general (a popular public figure);

popular also applies to attitudes or tastes prevailing among masses of people: “popular superstitions,” “popular music.”

Vulgar can also mean popular in the sense of“common” or “current”

(vulgarsuccess, vulgar soap operas),

but the term is nowemployed almost entirely in the sense of

“indecent,” “ignorant,” “crude,” “unrefined,” or “lacking distinction”:

vulgar language,” “vulgar gesture,” “vulgar display.”

Despite the related origins of the words

and their occasionally shared meaning,

no longer can one say that what is popular is vulgar or vice versa.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Q Rev 201102ความเห็น (0)