2020-11-30 ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Polite & courteous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Q

2020-11-30

ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Polite & courteous

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Polite = ‘puh-LAHYT’

ออกเสียง courteous = ‘KUR-tee-uhs’

Dictionary.com

What Are The Best Synonyms For “Nice”?

It’s hard to think of a more overused, vanilla word than nice.

Not that there’s anything wrong with vanilla,

especially if sprinkles are involved!

But when there’s a whole world of other choices,

it’s good to have some options in your vocabulary

—some may even be twice as nice.

Also, it’s worth considering that

when we describe someone or something as nice,

that’snot exactly what we mean.

We may be hedging around our real feelings or mean something else entirely.

The not-so-nice origins of the word

An adjective, nice is defined as “pleasing; agreeable; delightful.”

All of which are great synonyms for the word.

The funny thing is that the word’s origins aren’t all that nice at all.

Nice, it turns out, began asa negative term

derived from the Latin nescius, meaning “unaware, ignorant.”

This sense of “ignorant” was carried over into English when the word was first borrowed (via French) in the early 1300s.

And for almost a century,

nice was used to characterize a“stupid, ignorant, or foolish” person.

However, by the 1400s, a new, more neutral sense of nice wasemerging.

Nice began to refer

to “a person who was finely dressed, someone who was scrupulous,

or something that was precise or fussy.”

By the late 1500s, nice was further softening, describing

something as “refined, culture,”

especially used of polite society.

And from there, nice evolved into our go-to, catch-all term

for anything, well, nice.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for polite

CIVIL, POLITE, COURTEOUS, GALLANT, CHIVALROUS

mean observant of the forms required by good breeding.

CIVIL often suggests little more than the avoidance of overt rudeness.

owed the questioner a civil reply

POLITE commonly implies polish of speech and manners and sometimes suggests an absence of cordiality. if you can't be pleasant, at least be polite

COURTEOUS implies more actively considerate or dignified politeness.

clerks who were unfailingly courteous to customers

GALLANT and CHIVALROUS imply courteous attentiveness

especially to women.

GALLANT suggests spirited and dashing behavior and ornate expressions of courtesy. a gallant suitor of the old school

CHIVALROUS suggests high-minded and self-sacrificing behavior.

a chivalrous display of duty

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for courteous

CIVIL, POLITE, COURTEOUS, GALLANT, CHIVALROUS

mean observant of the forms required by good breeding.

CIVIL often suggests little more than the avoidance of overt rudeness.

owed the questioner a civil reply

POLITE commonly implies polish of speech and manners and sometimes suggests an absence of cordiality. if you can't be pleasant, at least be polite

COURTEOUS implies more actively considerate or dignified politeness.

clerks who were unfailingly courteous to customers

GALLANT and CHIVALROUS imply courteous attentiveness especially to women. GALLANT suggests spirited and dashing behavior and ornate expressions of courtesy. a gallant suitor of the old school

CHIVALROUS suggests high-minded and self-sacrificing behavior. a chivalrous display of duty

American Heritage® Dictionary of the English Language

po·lite′ly adv.

po·lite′ness n.

Synonyms: polite, mannerly, civil, courteous, genteel

These adjectives mean mindful of, conforming to, or marked by good manners.

Polite and mannerly imply consideration for others

and the adherence to conventional social standards of good behavior:

"She was so polite and unwilling to offend that she wouldn't always make her feelings and intentions clear" (Jane Mayer and Jill Abramson).

"Just the one young man came out, very mannerly, and helped first her then me down from the car" (Alice Munro).

Civil often suggests the barest observance of accepted social usages,

as in the avoidance of rudeness:

"Mr. Bingley was unaffectedly civil in his answer, and forced his younger sister to be civil also, and say what the occasion required" (Jane Austen).

Courteous implies courtliness and dignity: "Even around his parents ... he's unfailingly courteous and even-tempered, letting slide their mild attempts to run his life" (Paul Solotaroff).

Genteel, which originally meant well-bred, now usually suggests excessive and affected refinement associated with the upper classes: "In a world without credit bureaus, background checks, or official identification, properly genteel attire, speech, and behavior determined where a person could go, whom he could see, and how he was judged in every area" (Jeffrey L. Pasley).

Dictionary of Problem Words and Expression

Polite & courteous

A politeperson shows good manners toward others in his speech and actions;

he is well bred and gracious.

A Politeindividual avoids being rude as a result of training

and because he is aware of the demands and requirements of civil manners.

A courteousperson is not only polite; he makes an activeeffort

to be kindly, graceful, dignified, and poised.

In most instances, the two words are interchangeable,

but courteous is a stronger word than polite

and suggestsa fundamental attitude toward other,

whereas polite relates to surface manner only:

It is polite to say “Good morning” to someone;

it is courteous to treat others with respect and kindness.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Q Rev 201102ความเห็น (0)