การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ( Health promotion hospitals)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คืออะไร

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคือ   โรงพยาบาลที่สามารถปรับบทบาทและศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลและเชื่อมโยงได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องโดยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการดำเนินงาน

         องค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

         กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยได้กำหนดมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดย แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบที่จำเป็นต้องมี ได้แก่

         องค์ประกอบที่ 1 : การนำองค์กรและการบริหาร

                 1.       วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และนโยบาย ที่แสดงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                 2.       โครงสร้างและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                 3.       การจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                4.       กลไก การดูแล กำกับ และ ติดตามประเมินผลการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ

                 5.       วัฒนธรรมองค์กรเหมาะสมต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

         องค์ประกอบที่ 2 : การจัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  1.       การจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

                  2.       การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

                 3.       การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

                  4.       การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

         องค์ประกอบที่ 3 : การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                1.       โครงสร้างทางกายภาพ

                 2.       การจัดการด้านกายภาพ

                3.       การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม

                4.       การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้มีการส่งเสริมสุขภาพ

         องค์ประกอบที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล

                 1.       กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล

                2.       กิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ  

                3.       ระบบข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล  

         องค์ประกอบที่ 5 : การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการและครอบครัว ที่มารับบริการในโรงพยาบาล

                1.       การปรับระบบบริการของโรงพยาบาล

                2.       ระบบข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย

                3.       การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้รับบริการ

                4.       การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

            องค์ประกอบที่ 6 : การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

                 1.       การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยโรงพยาบาลและเครือข่าย

                 2.       การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

            องค์ประกอบที่ 7 : ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ

                 1.       พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่

                 2.       พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ

                 3.       พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของชุมชน

             องค์ประกอบที่ 1 และ 2 จะเป็นองค์ประกอบที่จะขับเคลื่อนให้เกิดองค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6     ในขณะที่องค์ประกอบที่ 7 จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ 1-6

                                                                       มีต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#บทความสร้างเสริมความรู้

หมายเลขบันทึก: 68676, เขียน: 21 Dec 2006 @ 22:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)