สัญญาใจ ไฟปรารถนา

ที่อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ได้ให้ไว้...ในการนำ KM ไป

  • พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

  •  การจัดการอาชีวศึกษา

 

 

  • การสร้างและพัฒนาฐานความรู้

สัญญาใจอะไรไว้เราจะตามไปทวงนะคะ

                                          -น้อง-