ครั้งที่ 11 (รายละเอียดของแต่ละฝ่าย ล่าสุดค่ะ)

รายละเอียดการจัดสัมมนา

การจัดสัมมนา เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อใคร

สถานที่ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 วันที่จัดสัมมนา  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 16.00 น.    
คณะกรรมการจัดสัมมนา

1.ประธาน

หน้าที่  เตรียมการและดำเนินการ  เชิญกรรมการทุกๆ ฝ่ายเข้าประชุมเพื่อกำหนดการต่างๆ ของการจัดสัมมนา และมอบหมายงานให้กรรมการฝ่ายต่างๆ เตรียมการและดำเนินการต่างๆตามที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบ                   1.นางสาวนันทพร              ศรีแสง

2.รองประธาน

หน้าที่  ช่วยเหลืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน และเป็นผู้ช่วยประธานดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ                   1.นายคุณภัทร์                      สังกลม

3.เลขานุการ

หน้าที่             1.เตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม               

                        2.จดรายละเอียดของการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง                        

                        3.รายงานความคืบหน้าของงานให้ประธานทราบ                        

                        4.ออกจดหมายเชิญหน่วยงานต่างๆ                        

                        5.เขียนโครงการ การจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง การจัดอับดับมหาวิทยาลัย เพื่อใคร                     

                        6.จัดทำกำหนดการของการสัมมนา

  ผู้รับผิดชอบ                  

                          1.นางสาววันเพ็ญ               แซ่ลี้                                        

                          2.นางสาวปัทมา                  สนธิการ

4.เหรัญญิก   

   หน้าที่             1.เก็บเงินห้องสำหรับการใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้                    

                          2.จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆสำหรับใช้ในการดำเนินงาน                  

                         3.ควบคุมการเบิก - จ่ายในการจัดสัมมนา                      

                        4.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                        

                         5.รวบรวมเอกสารทางการเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก - จ่าย

ผู้รับผิดชอบ                   1.นางสาวปาริชาติ              เกษา                                    

                                        2.นางสาววรรณิสา              สุขจิตต์

5.กรรมการฝ่ายปฏิคม

หน้าที่             1.ต้อนรับบุคคลที่เข้าร่วมสัมมนา                      

                        2.แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาและสถานที่                     

                        3.ดูแลวิทยากร และแขกผู้ใหญ่ในงาน

ผู้รับผิดชอบ                  1.นายนพดล                         สินพิศุทธิ์                           

                                       2.นางสาววรรณิสา              สุขจิตต์

6.กรรมการฝ่ายสถานที่

หน้าที่             จะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ                        

                       ก่อนวันจัดสัมมนา    

                  1.ติดต่อขอใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ (ซึ่งติดต่อได้แล้ว คือ ได้ที่ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 16.00 น.)       

                  2.จัดเตรียมเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา จำนวน   100         ตัว      

                 3.จัดเตรียมเก้าอี้โซฟาชุด สำหรับวิทยากรและแขกผู้ใหญ่    จำนวน   1              ชุด  (ซึ่งที่หอประชุมช่อแก้วมีอยู่แล้ว)        

                 4.จัดเตรียมโต๊ะสำหรับลงทะเบียน           จำนวน   3              ตัว       

                 5.เตรียมตกแต่งสถานที่ จัดดอกไม้ จัดอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูเหมาะสมกับสถานที่                    

                   วันจัดสัมมนา       

                  1.อำนวยความสะดวกเรื่องการเข้าใช้ห้องน้ำ        

                  2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่โดยภาพรวม        

                   3.จัดเตรียม โต๊ะ-เก้าอี้ สำรอง      

                  4.ดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนา และวิทยากร                 

                                หลังวันจัดสัมมนา       

                   1.เก็บโต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย      

                   2.ทำความสะอาดของสถานที่

ผู้รับผิดชอบ                   1.นางสาวนันทพร              ศรีแสง

                                         2.นายเดชา                            ดรินทพงศ์         

                                         3.นางสาวมาลาตี                 เลิศพลาชัย

                                        4.นายวิทยา                           ทองยุ้น

                                        5.นายชยกฤต                       กรรณาริก

                                        6.นางสาวพัชรินทร์            ศรีเหรา

                                        7.นางสาวสุกัญญา              ก่ายแก้ว  

7.กรรมการฝ่ายเอกสาร

หน้าที่             1.รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด สัมมนา                      

                        2.รวบรวมเนื้อหาสำหรับทำเอกสารของการจัดสัมมนา                      

                       3.ตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรของเอกสาร                        

                       4.ผลิตเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา                        

                       5.จัดทำรูปเล่มผลของการจัดสัมมนาภายหลังการสัมมนาได้เสร็จสิ้นลง

    ผู้รับผิดชอบ                  1.นางสาวปัทมา                  สนธิการ

                                            2.นางสาววันเพ็ญ               แซ่ลี้

                                            3.นางสาวจีรวรรณ              เศวตพงษ์

                                            4.นางสาวสุจิรา                    สวัสดิรักษ์

                                            5.นางสาวอาทิตยา               หิรัญศรี  

8.กรรมฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

หน้าที่             1.ติดต่อขอยืมโน้ตบุ๊ก         จำนวน       1        ตัว (สำหรับเชื่อมโปรเจกเตอร์)                       

                       2.ติดต่อให้พี่ตัวเล็กมาถ่าย VDO ในงานให้                        

                       3.ติดต่อขอยืมไมค์ลอย         จำนวน       2        ตัว พร้อมถ่าน 3 ก้อน 9 V.                       

                       4.ติดต่อขอยืมไมค์สาย         จำนวน       3        ตัว พร้อมขาตั้งแบบสั้นบนโต๊ะสำหรับวิทยากรสนทนา                                 

                       5.ติดต่อขอยืมปลั๊ก  3  ตา    จำนวน       4        ตัว                      

                       6.โปรเจกเตอร์บนเพดาน และจอ  (มีอยู่แล้วแต่ต้องขอยืมก่อน)                       

                        7.สาย RGB สาย JACK PHON  (ต้องดูระบบห้องก่อน)                        

                         8.กล้องดิจิตอล                     จำนวน      2          ตัว  (นำมาเอง)                      

                          9.ติดต่อแสง สำรวจห้องสัมมนา                                  

                                      - ต้องติดต่อกับคนควบคุมเสียงในห้องคอนโทรลรูม                                       

                                      - ช่องเสียบไมค์จุดต่างๆ ช่องเสียบเชื่อมโน้ตบุ๊กกับโปรเจกเตอร์                                        

                                       - เช็คเสียงและโน้ตบุ๊ก + โปรเจกเตอร์ ก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้รับผิดชอบ                   1.นายทินกร         กระมล

                                        2.นายบัณฑิต        แสงวิทยเวช

                                        3.นายเดชา            ดรินทพงศ์

                                        4.นายคุณภัทร      สังกลม    

9.กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

หน้าที่             1.จัดของว่างสำหรับวิทยากรและแขกผู้ใหญ่ จำนวน     15         ชุด                        

                         2.ติดต่อขอยืมชุดกาแฟกับทางคณะครุศาสตร์               จำนวน     15         ชุด                      

                          3.อาหารว่างประกอบด้วย                  ขนม       กาแฟ     น้ำเปล่า  น้ำส้ม                      

                          4.เตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบให้ท่านวิทยากร         จำนวน      1          ชุด

ผู้รับผิดชอบ                   1.นางสาวสุกัญญา              ก่ายแก้ว

                                         2.นางสาวกลางเดือน          สุวรรณรัตน์

                                         3.นางสาวทายิกา                 กิมน้อย

                                        4.นางสาวมาลาตี                 เลิศพลาชัย

10.กรรมการฝ่ายทะเบียน

หน้าที่             1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับลงชื่อลงทะเบียน                  

                        2.นั่งรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนเข้างาน

ผู้รับผิดชอบ                   1.นายวรปรัชญ์                    ปุจฉาการ

                                         2.นางสาวปาริชาติ              เกษา

                                        3.นางสาวพัชรินทร์            ศรีเหรา

                                        4.นายธนศักดิ์                       พันธยุง

                                        5.นางสาววันเพ็ญ               แซ่ลี้

                                         6.นางสาวสุจิรา                    สวัสดิรักษ์

11.กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้าที่             1.ติดต่อขอเบิกอุปกรณ์การทำป้ายประชาสัมพันธ์                                  

                                     - ผ้าดิบสีขาว         จำนวน      4          ผืน                          

                                      - สีโป๊สเตอร์  (สีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีขาว,สี ดำ)                                       

                                      - พู่กัน                       

                        2.จัดทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์          จำนวน      4          แผ่น                      

                         3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัทมา สนธิการ

คำสำคัญ (Tags)#ปัทมา

หมายเลขบันทึก: 68628, เขียน: 21 Dec 2006 @ 16:50 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ฝ่ายเลขานุการทำงานได้เข้มแข็งดีมาก สมาชิกร่วมมือกันดีใหมครับ อย่าลืมเรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามนะครับ/ เอกสารที่ศึกษาไว้แล้วให้มำเป็นเอกสารประกอบการประชุมด้วย

อจ.กฤษดาครับ