ลุงนิตย์

ลุงนิตย์
มาทำความรู้จักโรงเรียนวิถีพุทธกันดีกว่า

        โรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนในระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้บริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ

                    จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา "การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น" คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา

                     ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นการจัดสภาพทุกๆด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ

             ๑.สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ มีข้อมูล มีสื่อที่ดี

             ๒.สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่การศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี

            ๓.โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี

            ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้อง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีพุทธกัลยาณมิตร

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักโรงเรียนวิถีพุทธ

หมายเลขบันทึก: 68617, เขียน: 21 Dec 2006 @ 16:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

        การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น และ ด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การกำหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อเนื่อง

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง

เขียนเมื่อ 
  • ลุงนิตย์  โรงเรียนวิถีพุทธของสพท.สพ.๒  มีวิธีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน่าสนใจหลายโรงเรียน
  • ว่างๆลุงนิตย์ นำมาเล่าบ้างนะคะ
เขียนเมื่อ 

       ขอขอบคุณหัวหน้าลำดวน ที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

       ขอขอบคุณอย่งจริงใจ

                                          ลุงนิตย์

เขียนเมื่อ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จะประสบผลสำเร็จได้ขอฝากความหวังไว้กับลุงนิตย์ด้วยนะครับ

  • ขอบคุณลุงนิตย์ ที่นำความรู้เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธมาให้พวกเราได้เข้าใจ
  • วันหน้ามีกิจกรรมดีๆนำมาเล่ากันอีกนะครับ
เขียนเมื่อ 

           ขอบคุณที่ให้กำลังใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ลุงนิตย์ จะหาความรู้เกี่ยวกับวิถีพุทธมาเล่าให้ฟังบ่อย ๆ ครับ

 

                                ลุงนิตย์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณลุงนิตย์

  • การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ
  • เป็นความจริงแท้แน่นอนที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
  • คุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

          ขอขขอบคุณ คุณลุงที่มาให้ความหวัง

                                 จาก หลาน ๆ