โรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนในระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้บริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ

                    จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา "การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น" คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา

                     ลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นการจัดสภาพทุกๆด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ

             ๑.สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ มีข้อมูล มีสื่อที่ดี

             ๒.สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่การศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี

            ๓.โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี

            ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้อง