จากที่ได้แลกเปลี่ยนกับ คน กศน. ที่งานมหกรรมจัดการความรู้ฯ เพื่อเห็นถึงแนวทางการทำงานของตนเอง โดยเคยเขียนชื่นชมของ กศน. อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปางไปแล้ว  จากของ  กศน. อำเภอเกาะคา ทำให้ผมสามารถคิดรูปแบบการทำงาน กศน. แนวใหม่ โดยนำแนว ของเกาะคา มาบูรณาการกับโครงงานอาชีพของอำเภอเมืองนครศรีฯ และ บูรณาการให้เข้ากับ โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร  ของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยได้เขียนไว้ในบทความชื่อ KM Inside  ยกระดับปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปีให้กับชาวบ้าน  ล้ิงค ์ ผมคิดว่า หาก กศน. ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชหันมาใช้วิธีการน้ี จะทำให้ ชื่อ  กศน. อยู่ติดประเทศไทยไปอีกนาน