การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจสูง การอยู่เป็นมนุษย์นั้นจะให้ดียิ่งขึ้นเราจะต้องดำเนินชีวิตตามหลักมงคลชีวิต 38 ประการตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้ดังนี้

มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล

คนพาลหมายถึง คนที่มีชีวิตสักว่ามีเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้น เพราะมิได้มีชีวิตเพื่อแระกอบคุณประโยชน์ใดๆ แก่ใครๆ การคบ  หมายถึง การนั่งใกล้ พูดคุยสนทนา ร่วมทำกิจและประพฤติตามคนพาล