ครูอ้อยได้หนังสือเล่มนี้มาจากพ่อบ้านของครูอ้อยเอง

มันเป็นหนังสือที่ครูควรอ่าน  แต่ความจริงแล้ว  ไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นที่ควรอ่าน  เพราะมันเป็นขั้นตอนและกระบวนการที่น่าสนใจ  สำหรับผู้ที่รักความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่จะต้องศึกษาไว้  " รู้ไว้ใช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม "

ชื่อหนังสือ " จากครูชำนาญการ จะก้าวไปถึงครูเชี่ยวชาญพิเศษได้อย่างไร "

ชื่อเรื่อง  ก็น่าสนใจแล้ว  รูปร่างของหนังสือก็ไม่หนามากเกินไป ชวนให้อ่าน ลองมาศึกษาไปพร้อมๆกับครูอ้อยเลย

เนื่องด้วยมาตราที่ 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547  กำหนดไว้ว่า  "  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด  หรือการเลื่อนวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด"

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจ  คำว่า  ก.ค.ศ. เสียก่อน 

ก.ค.ศ. หมายถึง  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่  ....กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่ง  หลักเกณฑ์  นั้นจะต้องมี  หัวข้อประเมิน  3  ด้านคือ 

1.  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

2.  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่  สมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงาน  และ

3.  ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน  ซึ่งได้แก่  การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

ดังนั้น  ก็หมายความโดยรวมว่า  พวกเราจะต้องเตรียมงานเอกสาร ตาม 3 หัวข้อที่จะประเมินไว้ให้ครบถ้วน

หนังสือที่อยู่ในมือของครูอ้อยนี้ จะเป็นวิเคราะห์  หัวข้อทั้ง 3 ที่จะประเมิน  อย่างละเอียด

บางหัวข้อเป็นนามธรรม  ยากต่อการวัดออกมาเป็นคะแนน

สิ่งที่สำคัญที่สุด  ก็คือ  หัวข้อประเมินที่ 3  คือ  การเขียนรายงาน  ซึ่งครูอ้อยจะเขียนในบันทึกต่อไป..สนใจ...โปรดติดตาม