สวัสดีค่ะ   เดือนธันวาคม  เป็นเดือนสุดท้ายของปี  กิจกรรมโรงเรียนพระยาประเสริฐฯที่นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว   ยังมี...... 

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

นำโดยทีม  ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  นางเยาวลักษณ์  ชำนิเขตกิจ      หัวหน้างานลูกเสือ  นายปรีดา  เพิ่มพิมล  นางตติยา  ทองรุ่งโรจน์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นางชฎา  เขียวดี  นำทีมคณะครูและนักเรียนจำนวนร่วม  250  คน  เข้าค่ายพักแรม    ค่ายลูกเสือ  สวนสยาม  กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมครั้งนี้  วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย  กฎเกณฑ์  ความอดทม  ความสามัคคีในหมู่คณะและการเรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆเริ่มเข้าค่าย  เมื่อ  29  พฤศจิกายน  ถึง  1  ธันวาคม  2549  นับเวลาได้  3  วันกับ  2  คืน    

นักเรียนประทับใจมากในส่วนของทุกกิจกรรมที่ค่ายจัดให้  จากผลการประเมิน  นักเรียนอยากให้โรงเรียนจัดเวลาอยู่ค่ายให้นานมากขึ้น  ขยายเวลาของกิจกรรมให้มากๆ      

นักเรียนได้ออกจากบ้านมานอนค่ายร่วมกับเพื่อนๆเกิดความประทับใจ    และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  ก็เป็นนักเรียนปีสุดท้ายของโรงเรียนทุกกิจกรรมนักเรียนเต็มใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ประทับใจ

ฐานเดินทางไกล

 ผบ.ลูกเสือ-เนตรนารี ( แม่เสือ ค่ะ)

ฐานบุกเบิก (เงื่อน - เชือก)

กิจกรรมทางน้ำ (ว่ายน้ำ  อิสระ)

ฐานผจญภัย

เพื่อนช่วยเพื่อน