"วิชาการต้องประสานกับสภาพแวดล้อม ความพรั่งพร้อมแห่งความสำเร็จในการงานจึงจะเกิดขึ้น" 

        การมีความรู้ดีนั้น เป็นของดีประการหนึ่งซึ่งควรสร้างให้เกิดขึ้น แต่เมื่อจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการงานนั้น จำจะต้องคำนึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย มีพระบรมราโชวาทสั่งสอนว่า

 "การใช้หลักวิชาหรือใช้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ได้แท้จริงนั้นจะต้องใช้ให้ถูกต้อง และสอดคล้องพอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อถือ และวัฒนธรรม ตามสภาพที่เป็นจริงในภาคพื้นต่างๆ"
 (พระราชดำรัสในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณฯ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

        จากพระบรมราโชวาทนี้ สภาพแวดล้อมที่ควรคำนึงถึงก็คือ สภาพความเป็นอยู่ของท้องที่ เรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี แนวความคิด ความเชื่อถือและวิถีชีวิตต่างๆ เป็นสิ่งที่เราย่อมต้องประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพนั้น จะใช้ให้เหมือนกันหมดทุกแห่งนั้นเป็นไปไม่ได้ หาไม่แล้วจะเกิดปัญหามากมายตามมา