ต่อจากที่แล้วนะครับ การใช้จ่ายเงินเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วและต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติต้องไม่เกินวงเงินทุนของโครงการ และผู้ที่อนุมัติเบิกจ่ายเงินได้คือ อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้อนุมัติและสั่งจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียน และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงิน อัตราการจ่าย วงเงินที่จ่ายได้ รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการกำหนด ถ้าไม่ได้กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงการคลัง การขอเปิดและขอปิดบัญชีเงินฝากของโครงการให้ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  การถอนเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร ให้กรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน 2 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะถอนเงินได้ เงื่อนไข  2 ใน 4 และเจ้าหน้าที่การเงินโครงการมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้สำหรับใช้จ่ายในกิจการหมุนเวียนแต่ละโครงการในทุกขณะได้อย่างมากไม่เกิน 10,000 บาท ถ้ามีเงินสดเกินวงเงินให้นำฝากธนาคารในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป ให้เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการจัดทำบัญชีและเก็บเอกสารฐานการรับ การจ่าย ไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบ  ในแต่ละปีให้หน่วยตรวจสอบภายในไปตรวจสอบสรุปผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการ  ให้คณะกรรมการบริหารโครงการการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ รายงานกิจการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการ เสนอต่ออธิการบดีภายใน 15  วัน ของเดือนถัดไป และภายใน 45 วันนับแต่วันปิดบัญชีประจำปี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ส่วนการจัดสรรกำไร ให้ส่งเป็นเงินรายได้ประเภทเงินทุนมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และให้นำไปเพิ่มทุนของโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และที่เหลือจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ อาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียนนั้น