เงินทุนหมุนเวียน(2)

เงินทุนหมุนเวียน
ต่อจากที่แล้วนะครับ การใช้จ่ายเงินเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วและต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติต้องไม่เกินวงเงินทุนของโครงการ และผู้ที่อนุมัติเบิกจ่ายเงินได้คือ อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้อนุมัติและสั่งจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียน และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงิน อัตราการจ่าย วงเงินที่จ่ายได้ รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการกำหนด ถ้าไม่ได้กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงการคลัง การขอเปิดและขอปิดบัญชีเงินฝากของโครงการให้ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  การถอนเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร ให้กรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน 2 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะถอนเงินได้ เงื่อนไข  2 ใน 4 และเจ้าหน้าที่การเงินโครงการมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้สำหรับใช้จ่ายในกิจการหมุนเวียนแต่ละโครงการในทุกขณะได้อย่างมากไม่เกิน 10,000 บาท ถ้ามีเงินสดเกินวงเงินให้นำฝากธนาคารในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป ให้เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการจัดทำบัญชีและเก็บเอกสารฐานการรับ การจ่าย ไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบ  ในแต่ละปีให้หน่วยตรวจสอบภายในไปตรวจสอบสรุปผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการ  ให้คณะกรรมการบริหารโครงการการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ รายงานกิจการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการ เสนอต่ออธิการบดีภายใน 15  วัน ของเดือนถัดไป และภายใน 45 วันนับแต่วันปิดบัญชีประจำปี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ส่วนการจัดสรรกำไร ให้ส่งเป็นเงินรายได้ประเภทเงินทุนมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และให้นำไปเพิ่มทุนของโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และที่เหลือจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ อาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียนนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เงินทุนหมุนเวียน

หมายเลขบันทึก: 68263, เขียน: 19 Dec 2006 @ 21:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

^__*
เขียนเมื่อ 
  • ยังติดตามตอครับ และมีคำถามด้วยครับ 2 ข้อ

1. คำว่า เงื่อนไข  2 ใน 4 คือ อะไรครับ?

2. จำนวนผู้ลงลายมือชื่อเพื่อเบิกถอนเงินใช้เกณฑ์วงเงินที่เบิกถอนเป็นตัวกำหนดหรือไม่ครับ?

  • ถ้าพี่จักจะกรุณาตอบคำถาม ก็จะเป็นการต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้นครับ
  • ขอบคุณครับ
จักริน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

เงื่อนไข 2 ใน 4 หมายถึง กรรมการที่มีสิทธิเบิกถอนเงินได้มีทั้งหมด 4  คน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 2 คน และกลุ่มสองมี 2 คน โดยยึดระหว่างกลุ่มแรกและกลุ่มสองเป็นตัวแทนกลุ่ม  1 คนลงนามร่วมกัน ก็จะเป็นลายมือชื่อเป็นสองคนลงนามในการเบิกถอนเงิน ตัวอย่างเช่น กรรมการ  4  คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  นาย  ก.   2. นาย ข.  3. นาย ค.  4.  นาย ง.

ในการเบิกถอนเงินหรือลงนามเช็ค จะต้องมีลายมือชื่อหมายเลข 3 หรือ 4 ลงนามร่วมกับ หมายเลข 1 หรือ 2

จำนวนผู้ลงลายมือชื่อเพื่อเบิกถอนเงินใช้เกณฑ์วงเงินที่เบิกถอนเป็นตัวกำหนดหรือไม่  ไม่ใช่ครับ ผู้ลงลายมือชื่อจำนวนเงินเท่าใดก็ตามไม่จำกัดวงเงินก็จะต้องมีการลงนามเพียง  2  คนเท่านั้นซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่กำหนดข้างต้น

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณที่กรุณาได้ช่วยตอบคำถามครับ