บ่ายวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวขอนแก่น อาจารย์ระดับหัวหน้างานและหัวหน้าแผนกมารู้จักเรื่อง การจัดการความรู้ ซึ่งก่อนเรียนรู้ร่วมกัน ต่างมีความคาดหวังว่า

๑)     ความรู้

 •  การจัดการความรู้ (ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์  แนวคิด วิธีการ ฯลฯ)   
 • การนำ การจัดการความรู้ ไปใช้ในชีวิตจริง
 • การจัดการจัดการความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
 • องค์ประกอบของการเรียนรู้
 • ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การปฏิบัติ การจัดการความรู้ ที่ง่าย  เข้าใจง่ายไม่ต้องมีเนื้อหาวิชาการ
 •   วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้องเริ่มอย่างไร

๒)   ทักษะ

 • ทักษะ/ กระบวนการ/แนวปฏิบัติได้จริง ของ การจัดการความรู้
 •  การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 •   สามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
 •  วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นได้ง่าย
 • สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานได้ดีขึ้น 

๓)   อื่นๆ  

 •  ได้พัฒนาตนเอง
 •  จะเริ่มต้น การจัดการความรู้ อย่างไร   และยั่งยืนอย่างไร(ไม่ตามกระแส อบรมแล้วเลิก)
 • วิธีการทำ การจัดการความรู้ ที่ง่าย
 • การขยายต่อสู่ นักเรียน/นักศึกษา
 •  การนำ การจัดการความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด           

         หลังกิจกรรมวันนี้ส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มเติมคือ ประสบการณ์การทำเรื่องการจัดการความรู้

     ทีมเรา ( อาจารย์ JJ+อาจารย์แป๋ว และน้อง)จึงวางแผนกิจกรรมว่าวันพรุ่งนี้จะเน้นเรื่อง ประสบการณ์จริงในการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ และเสริมเรื่องเครื่องมือ “Blog” ที่ใช้ในการจัดการความรู้ส่วนวันที่สามเป็นเรื่อง สัญญาใจ ไฟปรารถนา ว่าชาวอาชีวขอนแก่นจะวางแผนทำอย่างไร และทีมงานเราก็จะได้มาติดตามผลต่อไป

                                                          -น้อง-