1.โปรแกรมลงภาระงาน (Portfolio)
2.โปรแกรมลงเก็บข้อมูลยาเหลือ
3.โปรแกรมทำบัตร cscd