Contact

หลักสูตร

หลักสูตรที่ดีจะเป็นการหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี และมีความสำคัญในการที่นักเรียนจะได้เรียนกระบวนการปรับปรุง ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาครูผู้สอนไปด้วย  กระบวนการดังกล่าวจะส่งเสริมให้มีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ  และการประยุกต์หลักสูตรให้เหมาะกับบริบทของแต่ละท้องที่ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเปิดรับแนวคิดใหม่ที่มีการวิจัยเป็นพื้นฐานในการพิจารณาประเด็น กระบวนการเรียนการสอนและปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ความคิดพิจารณาและเข้าใจโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของผู้เรียน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 68162, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ความคิดเห็น

Recent Posts 

Comments (0)