หลักสูตรที่ดีจะเป็นการหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี และมีความสำคัญในการที่นักเรียนจะได้เรียนกระบวนการปรับปรุง ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาครูผู้สอนไปด้วย  กระบวนการดังกล่าวจะส่งเสริมให้มีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ  และการประยุกต์หลักสูตรให้เหมาะกับบริบทของแต่ละท้องที่ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเปิดรับแนวคิดใหม่ที่มีการวิจัยเป็นพื้นฐานในการพิจารณาประเด็น กระบวนการเรียนการสอนและปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ความคิดพิจารณาและเข้าใจโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวของผู้เรียน