มีความภูมิใจที่ได้เป็นครู  ถึงแม้จะเป็นครูที่สอนหนังสือไม่เก่ง  แต่ก็เป็นครูที่เข้าใจเด็กนักเรียน   มีเมตตากับเด็ก  การที่เราเป็นครูสอนหนังสือมาหลายปีนี้  ทำให้เกิดผลบุญกับครอบครัว   ครอบครัวมีความสุข  ลูกๆเป็นเด็กที่ดี  เชื่อฟัง ตั้งใจเรียน  มีความคิดอ่านในทางที่ดี  นับว่าเป็นความภูมิใจ  ทำให้เรารักและศรัทธาในอาชีพครู